تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیکی ناحیه تنظیمی بالادستی ژن های لپتین و SIGLEC5 در ارتباط با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل مولکولی و بیوانفورماتیکی ناحیه تنظیمی بالادستی ژن های لپتین و SIGLEC5 در ارتباط با صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاو های هلشتاین استان مازندران بود. بدین منظور تعداد 300 نمونه خون به طور تصادفی تهیه و استخراج DNA انجام شد. سپس دو قطعه 252 و 406 جفت بازی به ترتیب از ناحیه تنظیمی بالادست ژن های لپتین و SIGLEC5 با PCR تکثیر و تعیین ژنوتیپ ها با روش SSCP انجام شد. از هر الگوی باندی یک نمونه توالی یابی شده و بررسی های بیوانفورماتیک با نرم افزارهای BioEdit و DNASIS MAX انجام شد. جایگاه SIGLEC5 در این پژوهش تک شکل بود، اما در جایگاه لپتین چهار الگوی باندی A، B، C و D به ترتیب با فراوانی های 25/0، 36/0، 22/0 و 17/0 مشاهده شدند. بررسی آماری نشان داد که چندشکلی های ژن لپتین با صفت چربی شیر و وضعیت زایش ارتباط معنی دار دارد (05/0>P)، به طوری که افراد دارای الگوی باندی A بیشترین چربی شیر و افراد دارای الگوی باندی D کمترین چربی شیر را نشان دادند. همچنین افراد دارای الگوی باندی D دارای بهترین وضعیت زایش (طبیعی) بودند (05/0>P). بررسی های بیوانفورماتیکی به ترتیب وجود 14 و نه موتیف را در ژن های SIGLEC5 و لپتین نشان دادند. لذا، بر اساس نتایج این پژوهش، استفاده از ژن لپتین برای بهبود صفات تولیدی و تولیدمثلی پیشنهاد می شود. علاوه بر آن، انجام مطالعات تکمیلی روی سایر نواحی ژن SIGLEC5 در ارتباط با صفات تولیدمثلی و تولیدی در گاو هلشتاین اکیدا توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069253 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!