بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت پذیری پرستاران

پیام:
چکیده:
مقدمه

مسئولیت در پرستاری ابعاد گسترده ای داشته و تضمین کننده شاخص های سلامت و بهبود کیفیت خدمات پرستاری است. رعایت مسئولیت پذیری کارکنان بهبود جایگاه یک سازمان را در حوزه کسب و کار خود به دنبال دارد. شناسایی ارتباط ویژگی های شخصیتی افراد و رعایت اصول و موازین مسئولیت پذیری در محیط کار در بهره وری و اثربخشی سازمان موثر است. یکی از عوامل مهم در هنگام جذب کارکنان و ارتقاء شغلی افراد در سازمان هوش آنها است. هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت پذیری پرستاران بود.

مواد و روش ها

در این پژوهش نیمه آزمایشی تعداد 30 نفر از پرستاران بیمارستان امام رضا کبود آهنگ که دارای کمترین نمره هوش هیچانی بودند انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (هفته ای یکبار به مدت 2 ساعت) مداخله آموزش هوش هیجانی را دریافت کردند. هر دو گروه آزمایش و کنترل با آزمون مسئولیت پذیری مورد پیش آزمون و در انتها مورد پس آزمون قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شدند.

یافته ها

گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل دارای عملکرد بهتری در پس آزمون مسئولیت پذیری داشت بدین صورت که  تفاوت نمرات بین پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماری معنی دار بود (P≤05/0).

نتیجه گیری

براساس یافته ها پیشنهاد می شود سازمان ها با اهمیت دادن به تقویت هوش هیجانی کارکنان خود شاهد افزایش مسئولیت پذیری ایشان باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069642 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!