فهرست مطالب

مراقبت امروز - پیاپی 44-45 (پاییز و زمستان 1398)

نشریه مراقبت امروز
پیاپی 44-45 (پاییز و زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدرضا رجب نژاد، رضی الله خوشدونی فراهانی*، سعیده نیازی، فرزانه سلیمانی زاده صفحات 1-7
  مقدمه

  تحفه حکیم مومن حدود سه قرن کتاب پزشکان پیشین بوده و در ایران توانسته در برابر قانون ابن سینا، شرح اسباب نفیسی و قرابادین کبیر مورد استفاده اطبا قرار گیرد و هنوز هم نزد پیروان پزشکی سنتی اعتبار زیادی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی درمان و پیشگیری از گزیدگی حشرات و حیوانات موذی از منظر سید محمد مومن تنکابنی در کتاب تحفه المومنینانجام شد.  

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش توصیفی و مطالعه موردی به بررسی بخشی از تشخیص چهارم کتاب تحفه حکیم مومن، از کتاب های طبی و دارویی عصر صفویه، تالیف محمد مومن بن میرزا محمد زمان حسینی تنکابنی دیلمی در خصوص درمان و پیشگیری از گزیدگی حشرات و حیوانات موذی پرداخته است.  

  یافته ها

  در کتاب حکیم مومن برای درمان و پیشگیری از گزیدگی حشرات و جانوران موذی؛ پاشویه و جوشانده گل همیشه بهار، عصاره، پوست و گوشت بالنگ و ترنج، تخم بالنگ، سرگین گاو، سرکه، افسنتین، برگ کوبیده بادرنجبویه، ریحان کوهی، روغن با آب لیمو، زرنیخ (سولفور آرسنیک)، نشادر (آمونیوم کلراید) و پیه گاو، نعناع فلفلی با سکنجبین، عصاره برگ شاه توت،مرزه با عسل، ضماد اسفناج خام، ضماد کوبیده پیاز، انجیر با مغز گردوی کوبیده وروغن گاو توصیه شده است.  

  نتیجه گیری

  این کتاب از جنبه طبی و گیاهان دارویی بسیار با ارزش است و مطالعه آن برای انجام کارآزمایی بالینی بویژه در درمان و پیشگیری از گزیدگی حشرات و حیوانات موذی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: درمان، پیشگیری، گزیدگی حشرات و حیوانات موذی، حکیم سید محمد مومن تنکابنی، تحفه المومنین
 • مهوش کلهر*، فریده بردی نشین، فردین کریمی، مهدی بیرجندی صفحات 8-20
  مقدمه
  امروزه کتابخانه ها ازحالت مجموعه محوری به سمت مشتری محوری گرایش دارند. لذا ارزیابی کیفیت کتابخانه ها باید براساس فرایند ارایه خدمات به کاربران، انجام گیرد. این پژوهش با هدف سنجش سطوح کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.  
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی- توصیفی استفاده شد. جامعه آماری کلیه اعضای فعال کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نیم سال دوم تحصیلی سال 97-1396 بود. حجم نمونه برابر 323 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد لیبکوال و به صورت خودگزارشی گردآوری و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی تجزیه تحلیل شد.  
  یافته ها
  بیشترین میزان رضایت کاربران، از سه مولفه ی لیبکوال به ترتیب، مولفه ی کنترل اطلاعات با میانگین 18/0-±58/15، مولفه اثر خدمت با میانگین 22/4±53/14، مولفه کتابخانه به عنوان یک مکان با میانگین 73/0-±80/10 بود. بین سطح دریافت خدمات و حداقل و حداکثر انتظارات تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0> p).  
  نتیجه گیری
  خدمات کتابخانه ها حداقل انتظارات کاربران را برآورده نموده است اما بین سطح موجود و حداکثر سطح مورد انتظار فاصله دارد. بعد کنترل اطلاعات دارای میانگین بیشتری نسبت به سایر ابعاد و بعد کتابخانه به عنوان یک مکان دارای میانگین کمتری نسبت به سایر ابعاد بود. همچنین ضروری است مسیولین مربوطه در جهت بهینه سازی شرایط موجود در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی لرستان بخصوص در بعد کتابخانه به عنوان یک مکان تلاش و برنامه ریزی لازم را داشته باشند.
  کلیدواژگان: کتابخانه دانشگاهی، ارزیابی خدمات، کیفیت خدمات، لیبکوال
 • نگار مظفری راد*، کاظم اسلامی صفحات 19-28
  مقدمه

  تحقیقات نشان می دهد بخش تغذیه به عنوان یکی از ارکان موثر در سلامت بیماران در بیمارستان ها نادیده گرفته شده و یا نقش کم رنگی در فرآیند درمان داشته است. این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران از خدمات تغذیه ای مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گرفت.
   

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی مقطعی در آبان ماه سال 1398 روی 387 بیمار بستری در مرکز آموزشی –درمانی امام رضا (ع) در شهر مشهد انجام شد. روش نمونه گیری تمام شماری بود.  ابزار چمع آوری اطلاعات بخشی از چک لیست استاندارد شده تغذیه روزانه بود که میزان مصرف غذای بیمار قبل و بعد از بستری، رضایت و دلایل عدم رضایت بیماران از خدامات غذایی ارایه شده در بیمارستان را می سنجید. یافته ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار تجزیه تحلیل شد..
   

  یافته ها

  در مجموع 35 درصد بیماران از غذای ارایه شده راضی، 25 درصد ناراضی و سایر موارد تا حدودی راضی یا فاقد نظری در این زمینه بودند. بیماران بستری بخش جراحی قلب و عروق بیشترین رضایت مندی و بیماران بخش انکولوژی کمترین رضایتمندی از خدمات بخش تغذیه داشتند. اما در بررسی میزان مصرف غذا در طی بستری نسبت به قبل از بستری، اکثر بیماران بخش انکولوژی (4/44 %)  روند افزایشی و اکثر بیماران بخش قلب و عروق (7/85 %) روند کاهشی را گزارش کردند.
   

  نتیجه گیری

  افزایش مصرف غذا در بیماران بخش انکولوژی در طی بستری علیرغم رضایتمندی کمتر از کیفیت غذای ارایه شده، و کاهش مصرف غذا توسط بیماران بخش قلب و عروق علیرغم رضایت مندی بیشتر از خدمات بخش تغذیه مطرح کننده این است که علاوه بر مسایل محیطی و شرایط موجود در هر بخش دارد عوامل دیگری می تواند بر میزان دریافت غذا در بیمارستان موثر باشد. روشن کردن این عوامل نیازمند تحقیقات بیشتر و وسیع تری در این زمینه است.

  کلیدواژگان: مرکز آموزشی درمانی، رضایت مندی، خدمات تغذیه ای، بیمار، بخش های بیمارستان
 • لیلا نوری*، یوسف دهقانی، علی پولادی ریشهری صفحات 21-29
  مقدمه
  مسئولیت در پرستاری ابعاد گسترده ای داشته و تضمین کننده شاخص های سلامت و بهبود کیفیت خدمات پرستاری است. رعایت مسئولیت پذیری کارکنان بهبود جایگاه یک سازمان را در حوزه کسب و کار خود به دنبال دارد. شناسایی ارتباط ویژگی های شخصیتی افراد و رعایت اصول و موازین مسئولیت پذیری در محیط کار در بهره وری و اثربخشی سازمان موثر است. یکی از عوامل مهم در هنگام جذب کارکنان و ارتقاء شغلی افراد در سازمان هوش آنها است. هدف از انجام این پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت پذیری پرستاران بود.  
  مواد و روش ها
  در این پژوهش نیمه آزمایشی تعداد 30 نفر از پرستاران بیمارستان امام رضا کبود آهنگ که دارای کمترین نمره هوش هیچانی بودند انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (هفته ای یکبار به مدت 2 ساعت) مداخله آموزش هوش هیجانی را دریافت کردند. هر دو گروه آزمایش و کنترل با آزمون مسئولیت پذیری مورد پیش آزمون و در انتها مورد پس آزمون قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون t مستقل تحلیل شدند.  21
  یافته ها
  گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل دارای عملکرد بهتری در پس آزمون مسئولیت پذیری داشت بدین صورت که  تفاوت نمرات بین پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ آماری معنی دار بود (05/0 ≤p).  
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها پیشنهاد می شود سازمان ها با اهمیت دادن به تقویت هوش هیجانی کارکنان خود شاهد افزایش مسئولیت پذیری ایشان باشند.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، آموزش هوش هیجانی، پرستاران
 • نصیبه کر، محبوبه رسولی، لیلی بریم نژاد* صفحات 29-42
  مقدمه

  نقایص مادرزادی قلبی از جمله شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی و تاخیر در تشخیص آنها موجب افزایش قابل توجه مرگ‌و‌میر و عوارض می‌شود. این پژوهش با هدف تعیین فراوانی بیماریهای سیانوتیک مادرزادی قلبی با استفاده از پالس اکسیمتری در نوزادان به ظاهر سالم متولد شده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 357 نوزاد به ظاهر سالم متولد شده از مهرماه 1398 لغایت خرداد 1399 در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان تحت پالس اکسیمتری قرار گرفتند. درصورت سطح اشباع اکسیژن کمتر از 94% در دست و پای راست نوزاد، مجدد یک ساعت بعد بررسی و در صورت تکرار مجدد نتیجه، نوزاد جهت بررسی بیشتر به متخصص ارجاع داده شد. همچنین نوزادان دارای نتیجه مثبت 3 ماه پس از انجام پالس اکسیمتری، پیگیری شدند. یافته ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و جدول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی شامل رگرسیون چند متغیره تجزیه تحلیل شد. سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از 357 نوزاد مورد بررسی، 341 (5/95%) مورد سطح اشباع اکسیژن بالای94% داشتند. از میان 16 (5/4%) نوزاد دارای سطح اشباع اکسیژن کمتر از94%، 14 مورد (9/3%) پس از چک مجدد سطح اشباع اکسیژن بالای 94% داشتند و 2 مورد (6/0%) سطح اشباع کمتر از 94% داشتند. هر دو 2 مورد دارای نتیجه مثبت (6/0% از 357 نوزاد) طی بررسی و پیگیری پس از 3 ماه، دارای نقص دیواره بین دهلیزی خفیف بودند. همچنین ارتباط معنادار و مستقیمی بین عدم استعمال دخانیات توسط مادر، عدم وجود بیماری قلبی در مادر و خانواده مادری، نداشتن سابقه سقط در مادر و تعداد سقط، نبود مرده زایی و تعداد مرده زایی و نبود بیماری های جدی دیابت، تیرویید و فشارخون بالا و داشتن سایر بیماری های جزیی و خفیف با سطح اشباع اکسیژن نوزاد وجود داشت (05/0P<).

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط مستقیم متغیرهای مادری و اشباع اکسیژن خون نوزاد، پیشنهاد می شود اخذ شرح حال دقیق و معاینه بالینی درکنار پالس اکسیمتری به عنوان ابزار مهمی برای غربالگری بیماری های مادرزادی قلبی نوزادان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پالس اکسیمتری، نوزاد، بیماری مادرزادی قلبی، پرستاری
 • پدیده ملک پور، افسانه کرامت*، پروین محبی، فریبا پاشازاده صفحات 30-44
  مقدمه
  واژینیت کاندیدایی یکی از شایعترین مشکلات ژینکولوژی محسوب می شود که علاوه بر مشکلات بالینی و جسمی، سبب ایجاد صدمات روحی-روانی به ویژه در موارد مزمن، درمان نشده و راجعه می شود.   هدف تحقیق: این مطالعه مروری نظام مند با هدف مقایسه اثربخشی گیاهان دارویی و کلوتریمازول بر درمان زنان مبتلا به واژنیت کاندیدایی انجام شده است. این مطالعه در نظر دارد تا با مرور کارآزمایی های کنترل دار تصادفی به بررسی این موضوع بپردازد که اثربخشی فرآورده گیاهی نسبت به کلوتریمازول در درمان واژنیت کاندیدیایی چگونه است.  
  مواد و روش ها
  جهت شناسایی مداخلات، پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی شامل Scopus،Science direct ، Web ofscience،PubMed ، Google scholar، Medline،SID ، Irandoc،Iranmedexو Magiran  از فروردین 1398 تا اردیبهشت ماه 1398 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، جستجوی دستی در مجلات، مجموعه چکیده مقالات در کنفرانس ها، و همایش ها و پایان نامه ها انجام شد. محدوده ی زمانی مطالعات، بین سال های 1384 تا پایان اردیبهشت 1398 در نظر گرفته شد. مطالعاتی انتخاب شدند که کمی، پژوهشی اصیل و مداخله ای بوده، مداخله جهت درمان زنان مبتلا به واژنیت کاندیدیایی با گیاهان دارویی و کلوتریمازول بخش اصلی یا یکی از اجزای اصلی آن باشد، مطالعات به زبان فارسی و انگلیسی باشند، مطالعه در داخل کشور انجام شده باشد و متن کامل مقاله در دسترس باشد. مطالعات موردی، مقالات کوتاه، مطالعات مقطعی و توصیفی تحلیلی، نامه به سردبیر و مقالات مروری روایتی و نظام مند حذف شدند.  
  یافته ها
  یافته های به دست آمده از مرور 8 کارآزمایی بالینی بر روی 734 زن مبتلا به واژنیت کاندیدایی نشان داد که درمان های گیاهی گزینه مناسبی در درمان واژینیت کاندیدایی هستند. به طور خاص، گیاه مورد، روغن نارگیل و گل همیشه بهار دارای اثراتی بهتر و آویشن شیرازی و شوید دارای اثراتی مشابه با کلوتریمازول بودند. همچنین، گیاه مورد و سیاه دانه مکمل هایی مناسب برای کلوتریمازول جهت درمان واژینیت کاندیدایی بوند. هرچند اثرات کلوتریمازول نسبت به عصاره سیر بهتر بود.   
  نتیجه گیری
  گیاهان دارویی می بایست به عنوان درمانی جایگزین یا مکمل در درمان واژینیت کاندیدایی مورد توجه ی بیشتری قرار گیرند.
  کلیدواژگان: واژینیت کاندیدایی و قارچی، کلوتریمازول، گیاهان دارویی، طب جایگزین، طب مکمل
|
 • MohammadReza Rajabnejad, RaziAllah Khoshdouni Farahani *, Saeedeh Niazi, Farzaneh Soleimanizadeh Pages 1-7
  Background and Aim

  The Tohfeh of Hakim Momen was the main practiced medical book for nearly three centuries and was widely used in Iran versus the Ibn Sina law, Nafisi, and the Great Karabaddin, and is still widely credited and used by practitioners of traditional medicine. The purpose of this study was to investigate the treatment and prevention of insect and vermin bites from Seyyed Mohammad Momen Tonekaboni's point of view of in his book "Tohfatol-al Momenin".

  Materials and Methods

  This is a descriptive study and a case study investigating insect and vermin bite prevention from the fourth diagnosis of the Book of Tohfeh Hakim Momen, from the Medical and Pharmaceutical books of the Safavie era, authored by Mohammad Momen ebn Myrza Mohammad Zaman Hosseini Tonekaboni Deylami.

  Results

  In Hakim Momen's book, for the treatment and prevention of insect and vermin bites, it is recommended to use the following: Everglades, Boiled Peel and Berries Extract, Berries Egg, Beef Dung, Vinegar, Ephesine, Lemon Leaf, Basil, Lemon juice, zernich (arsenic sulfur), nadir (ammonium chloride) and beef tallow, peppermint, blackberry leaf extract, savory with honey, raw spinach, onion, and fig with walnut and cows oil.

  Conclusion

  This book is highly valued in the fields of medicine and medicinal herbs. The book can be used for clinical trials especially in the treatment and prevention of insect and animal bites.

  Keywords: treatment, Prevention, Insect, Vermin Bites, Seyyed Mohammad Momen Tonekaboni, Tohfatol-al Momenin, Hakim Momen
 • Mahvash Kalhor *, Farideh Bardi Neshin, Fardin Karimi, Mehdi Birjandi Pages 8-20
  Background and Aim
  Nowadays, libraries are core set oriented towards the customer. Therefore, the quality assessment of the libraries must be performed based on the service delivery process to the users. This research was conducted with the aim of measuring the quality levels of library services in Lorestan University of Medical Sciences using the LibQual standard tool.  
  Materials and Methods
  In this study, a descriptive survey method was used. The statistical population was all active members of the libraries of Lorestan University of Medical Sciences in the second semester of the academic year of 20017-18. The sample size was 323 persons who were selected by simple random sampling method. The data were collected using the standard self-report LibQual questionnaire and analyzed by independent t-test, variance analysis and Tukey post hoc test.  
  Results
  The most satisfaction of the users, from the three components of LibQual respectively, the information control component with a mean of 15.58 ± -0.18, the service effect component with a mean of 14.53 ± 4.22, the library component to The title of a place was 10.80 ± -0.73. There was a significant difference between the level of receiving services and the minimum of maximum expectations (p <0.001).  
  Conclusion
  Libraries' services meet the minimum expectations of users, but they differ between the existing level and the maximum expected level. The dimension of information control had a higher mean than the other dimensions and the library dimension as a mean had a lower mean than the other dimensions. It is also necessary that the relevant authorities have the necessary effort and planning to optimize the conditions in the libraries of Lorestan University of Medical Sciences, especially in the library dimension.
  Keywords: Academic library, service evaluation, Service Quality, LibQual
 • Negar Mozaffari Rad *, Kazem Eslami Pages 19-28
  Background and Aim

  Malnutrition is a common problem in hospitalized patients. However, research shows that the nutrition department as one of the effective pillars in patients' health in hospitals has been neglected or has played a minor role in the treatment process. The aim of this study was to investigate the level of patients' satisfaction with the nutritional services of Imam Reza Hospital in Mashhad University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  This cross-sectional descriptive study was performed on 387 patients who were admitted to Imam Reza (AS) Hospital in Mashhad in November 2017. The sampling method was census. The data collection tool was part of a standardized daily nutrition checklist consisting of four separate questions that assessed the patient's food intake before and after hospitalization, patients' satisfaction and reasons for dissatisfaction with the food services provided in the hospital. Findings were analyzed using descriptive statistics including frequency, mean and standard deviation.

  Results

  In the study of patients' satisfaction, it was found that a total of 35% of patients were satisfied with the food provided and 25% were dissatisfied, the remaining patients were partially satisfied or failed to comment. Patients admitted to the cardiovascular ward were the most satisfied and oncology patients were the least satisfied with the nutrition ward services. However, in the study of food intake during hospitalization (in comparison to before hospitalization), most of patients in the oncology ward (44.4 %) reported an increase and patients in the cardiovascular ward (85.7 %) reported a decrease in satisfaction.

  Conclusion

  The conditions in each ward of hospital have a great effect on patients' satisfaction with hospital food. The increased in food intake in the oncology ward during hospitalization showed that informing the patient could reduce the effect of adverse environmental conditions on the amount of eating. The valuable results of this study can be used to improve nutrition screening and to find the causes of patient dissatisfaction.

  Keywords: Hospital, Satisfaction, Nutritional Services, Patient, Ward
 • Leila Nouri *, Yousef Dehghani, Ali Pouladi Reyshahri Pages 21-29
  Background and Aim
  Responsibility in nursing is broad in scope and guarantees health indicators and improved quality of nursing services. Employee responsibility improves the position of an organization in the area of its business. Identifying the relationship between the personality traits of individuals and observing the ethical principles and norms in the workplace are effective in the efficiency and effectiveness of the organization. One of the most important factors when recruiting employees and promoting their career is their intelligence organization. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotional intelligence training on nurses' responsibility.  
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study, 30 nurses from Imam Reza Kaboudarahang Hospital, who had the lowest score of intelligence test, were selected and randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received emotional intelligence training intervention for 10 sessions (once a week for 2 hours). Both the experimental and control groups were subjected to pre-teste and post-test by the responsibility questionnaire. The results were analyzed using independent t-test.  
  Results
  The experimental group had better post-test performance than the control group, so that the difference between pre and post test scores was statistically significant in both experimental and control groups (p < 0.05).  
  Conclusion
  The findings suggest that organizations should increase their responsibility by emphasizing the importance of enhancing the emotional intelligence of their employees.
  Keywords: Responsibility, Emotional intelligence, Training, Nurses
 • Nasibe Kor, Mahboobeh Rasouli, Leili Borimnejad* Pages 29-42
  Background and Aim

  Congenital heart defects are one of the most common congenital anomalies and delay in their diagnosis causes a significant increase in mortality and complications. The aim of this study was to determine the frequency of congenital heart diseases using pulse oximetry in neonates born in hospitals of Golestan University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional descriptive study, 357 seemingly healthy infants born from June 2016 to September 2017 in hospitals affiliated to Golestan University of Medical Sciences underwent right hand and foot pulse oximetry. If the oxygen saturation level was less than 94% in the baby's right hand and foot, it was checked again one hour later and if the result was repeated, the baby was referred to a specialist for further testing. Correspondingly, neonates who exhibited positive results underwent a follow up 3 months after the primary pulse oximetry test. Findings were divided into descriptive sections (mean, standard deviation and frequency distribution table) and inferential including multivariate regression analysis then they were analyzed. The significance level was 0.05.

  Results

  Out of 357 neonates, 341 had an oxygen saturation level above 94%. Among the 16 cases who had a blood oxygen saturation less than 94%, 14 cases exhibited an oxygen saturation level above 94% after a second examination. 2 cases had a saturation level of less than 94%. The results showed that from the 357 infantes both the cases that exhibited lower oxygen saturationhad (0.6%) suffered from mild ASD during the study and after the follow-up carried out after 3 months. There was also a significant and direct relationship between maternal non-smoking (P<0.005), absence of maternal heart disease (P<0.005) and maternal family, no history of maternal abortion (P = 0.005) and number of abortions (P = 0.011), Absence of stillbirth (P<0.005) and number of stillbirths (P<0.005) and absence of serious diseases of diabetes, thyroid and hypertension and having other minor diseases (P<0.005) with neonatal oxygen saturation level.

  Conclusion

  According to the results of the present study, which showed a significant and direct relationship between maternal variables and neonatal blood oxygen saturation, accurate history and clinical examination along with pulse oximetry can be considered as an important tool to identify congenital heart disease in infants.

  Keywords: Pulse oximetry, Infant, Congenital heart disease, Nursing
 • Padideh Malekpour, Afsaneh Keramat *, Parvin Mohebbi, Fariba Pashazadeh Pages 30-44
  Background and Aim
  Candida vaginitis is one of the most common gynecological problems that besides clinical and physical problems can cause psychological trauma especially in chronic, untreated and recurrent cases.
  Objective
  This systematic review study was conducted to compare the efficacy of medicinal plants and clotrimazole on the treatment of women with vaginal candidiasis. This study intends to review the effect of randomized controlled trials on the efficacy of herbal product against clotrimazole in the treatment of vaginal candidiasis.
  Materials and Methods
  In order to identify interventions, Persian and English databases including Scopus, Science Direct, Web of Science, PubMed, Google Scholar, Medline, SID, Irandoc, Iranmedex, and Magiran were evaluated from April 2019 to May 2019. Manual searches in journals, abstracts of conferences, and conferences and dissertations were also conducted manually. The timeframe of the studies was considered between 2005 and the end of May 2019. Studies have been selected that were quantitative, original, and interventional, interventions to treat women with vaginal candidiasis with medicinal plants and clotrimazole as a major component or part of it, studies in Farsi and English, the study was done within the country and full text available. Case studies, short papers, cross-sectional and descriptive analytical studies, letters to the editor, and narrative and systematic review articles were omitted.
  Results
  Findings from a review of 8 clinical trials on 734 women with vaginal candidiasis indicate that herbal remedies are a viable option in the treatment of vaginal candidiasis. Specifically, case plant, coconut oil, and evergreen flowers have better effects, and thyme and dill have similar effects to clotrimazole. Also, the case plant and black seed should be suitable supplements for clotrimazole to treat candidal vaginitis. However, the effects of clotrimazole were better than garlic extract.
  Conclusion
  Overall, the findings of this study indicate that medicinal plants should be given more attention more considered as an alternative or complementary treatment in the treatment of vaginal candidiasis.
  Keywords: Candida, fungal vaginitis, Colotrimazole, medicinal plants, alternative medicine