ارزیابی فرآیند انعقاد و لخته سازی در حذف فلزات سنگین از پساب شیمیایی مجتمع فولاد مبارکه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
پساب حاصل از صنایع فولاد به عنوان یکی از منابع آلاینده فلزات سنگین نقش به سزایی در آلوده سازی محیط ایفا می نماید. لذا تصفیه بهینه و حذف این آلاینده ها جهت حفظ محیط زیست و رسیدن به استانداردهای تخلیه بسیار اهمیت دارد. در مجتمع فولاد مبارکه طی فرآیند تولید ورق های فولادی گالوانیزه و قلع اندود، پسابی تولید می شود که حاوی غلظت های بالایی از فلزات آهن و کروم می باشد. در این تحقیق به ارزیابی کارآیی فرآیند انعقاد و لخته سازی در حذف این فلزات از پساب تصفیه خانه شیمیایی مجتمع فولاد مبارکه پرداخته می شود.
روش بررسی
جهت طراحی آزمایش ها از روش طراحی مرکب مرکزی که متداول ترین نوع طراحی در روش رویه پاسخ است، استفاده می شود. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق چهار عامل pH، کدورت ورودی، غلظت منعقدکننده و غلظت کمک منعقدکننده می باشد که هر یک در پنج سطح مورد مطالعه قرار گرفته است. برای هر یک از فلزات مورد بررسی یک مدل رگرسیونی درصد حذف بر حسب عوامل موثر به دست آمده است.
یافته ها
نتایج مرحله مدل سازی نشان می دهد pH تاثیرگذارترین عامل بر غلظت آهن خروجی و کدورت ورودی تاثیرگذارترین عامل بر درصد حذف کروم بوده است. نتایج مرحله ی بهینه سازی نشان می دهد غلظت بهینه منعقدکننده مورد استفاده (کلرور فریک) 397 میلی گرم بر لیتر، غلظت کمک منعقدکننده (پلی الکترولایت) 06/0 میلی گرم بر لیتر، pH بهینه 25/10 و کدورت ورودی بهینه 103 NTU می باشد
بحث و نتیجه گیری
رویه پاسخ روش موثری در طراحی آزمایش ها  است که با ساخت مدل رگرسیونی مرتبه دوم از فرآیند انعقاد ولخته سازی، امکان پیش بینی شرایط مختلف بهره برداری و تاثیر هم زمان عوامل بر پاسخ فراهم می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2069930 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!