بررسی تاثیر دوره تناوب بر تنش های خشک شدن در خشک شدن تناوبی خاک رس با تغییرات دوره ای رطوبت نسبی

پیام:
چکیده:
خشک شدن تناوبی در صورت طرح ریزی مناسب یک راهکار موثر برای بهبود سینتیک خشک شدن، کیفیت قطعات خشک شده و مقدار مصرف انرژی می باشد. تعیین دوره تناوب، دامنه تناوب و زمان شروع تناوب چالش های اصلی در طرح ریزی فرایند خشک شدن تناوبی می باشند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دوره تناوب بر سینتیک و تنش های خشک شدن در خشک شدن تناوبی خمیر رسی با تغییرات دوره ای رطوبت نسبی می باشد. همچنین تنش های حرارتی و رطوبتی مورد مقایسه قرار گرفته است. تغییرات پارامترهای خشک شدن نسبت به رطوبت و دما در مدلسازی لحاظ گردیده است. مطابقت مناسب متغیرهای متعدد تجربی و شبیه سازی نشان دهنده صحت و درک کامل هر سه جنبه فرایند خشک شدن توسط مدل ریاضی ارائه شده می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در هنگام شکسته شدن لوله های موئین قطعه باید در دوره خشک شدن با نرخ کمینه قرار داشته باشد. با توجه به شکست تدریجی لوله های موئین در دوره گذار، خشک شدن تناوبی روی نقاط مختلف اثر متفاوتی می گذارد. از این رو نقاط مستعدد ترک برداشتن باید به صورت هم زمان مورد بررسی قرار گیرند. تنش های حرارتی در مقایسه با تنش های رطوبتی بسیار ناچیز هستند و می توان از مدلسازی آنها در فرایند خشک شدن صرف نظر کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070405 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!