سبک شناسی انتقادی قصه های عامیانه ایرانی (ایدئولوژی نهفته در قصه)

پیام:
چکیده:

قصه، فراگیرترین شکل هنری است و متنوعترین اندیشه ها هم در آن بازتاب مییابد. در این پژوهش به دلیل ویژگی خاص قصه های عامیانه که بیشتر محتوامحور هستند تا زبان محور، به روش تحلیل محتوایی از منظر سبک شناسی انتقادی به ایدئولوژی حاکم بر قصه ها پرداخته پنج ایدئولوژی بن شاخص در افسانه ها تحلیل گردیده است. جامعه آماری این تحقیق ،شده قصه های عامیانه ایرانی و نمونهگیری به روش تصادفی از افسانه های عامیانه انجام شده است. این پژوهش در پی نشان دادن آن است که خالقان افسانه ها چگونه به بیان اندیشه های خود پرداخته اند و خوانندگان و شنوندگان قصه تا چه حد تحت سیطره ایدئولوژی حاکم بر اسطوره ، ناخودآگاه رفتارهای اجتماعیشان شکل میگیرد. نتیجه اینکه، ها و افسانه ها قرار گرفته ایدئولوژی به صورت اعتراض شخصیتهای قصه به وضع موجود و بیان آرزوها و رویاهای آنها ازدواج اوج آمال « بازتاب مییابد. ایدئولوژی بن های استخراجشده در این پژوهش عبارتند از: که تلاش قهرمانان قصه را برای رسیدن به این کنش روایی نشان میدهد؛ »آدمی است آرمانشهر قهرمان را به واسطه ،»اینجا جای من نیست و باید به جایی بهتر رفت« ایدئولوژی بن حذف رقیب به هر « سفرکردن میسازد؛ تلاش برای حفظ مناسبات قدرت به ایدئولوژی بن که از بن مایه های تربیتی و اساطیری »پذیرش ستم« مینجامد؛ ایدئولوژی بن »قیمت به » بخت تعیینکننده سرنوشت است « ایدئولوژی بن ، سرچشمه میگیرد و دست آخر اینکه پذیرش راحتتر سختیها و بی عدالتیهای دنیا کمک میکند و در واقع توجیه تنبلی فردی و تفسیر جبر زمانه میتواند باشد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071012 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!