سبک شناسی سلسله الذهب جامی

پیام:
چکیده:

برای شناخت بهتر سبک ادبی غالب در هر دورهای لازم است همه آثار سرامدان دوره زمانی بهدقت بررسی شود و ویژگیهای سبکی آنها مدنظر قرار گیرد. به همین منظور و برای رسیدن به شناختی بهتر نسبت به سبک ادبی قرن نهم، سلسلهالذهب عبدالرحمن جامی در این پژوهش بررسی میشود. سلسلهالذهب، اورنگ اول از هفتاورنگ عبدالرحمن جامی، شاعر صاحب سبک قرن نهم هجری است که بررسی ویژگیهای سبکی آن، هم به شناخت بهتر سبک ادبی روزگار حیات شاعر کمک میکند و هم شناختی کامل از سبک فردی او ارائه میدهد. این پژوهش برای رسیدن به درکی بهتر نسبت به سبک شخصی جامی، به بررسی فرارویهای زبانی وی در سه سطح زبانی (موسیقایی، واژگانی، نحوی) و ادبی و فکری میپردازد. با استخراج پربسامدترین شیوه های برجسته سازی زبانی در حکایات این مثنوی، سبک فردی جامی که سبک خراسانی مایل به عراقی است، تبیین میشود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071030 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!