اندازه گیری فلزات کادمیوم، سرب، روی، آهن، آلومینیوم و مس در نمونه های چای وارداتی و داخلی موجود در بازار ایران با استفاده از روش هایICP-OES و CP-MS

پیام:
چکیده:
مقدمه

میزان عناصر فلزی موجود در چای می تواند تاثیر مهمی بر سلامت افراد داشته باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان فلزاتی شامل کادمیوم (Cd)، سرب Pb))، روی (Zn)، آهن Fe))، آلومینیومAl)) و مس (Cu) در نمونه های چای وارداتی و چند چای ایرانی صورت پذیرفت.

مواد و روش ها

ابتدا با استفاده از سه روش، هضم اسیدی Digestion))، دم کردن با حرارت تا دمای جوش(Brew) و روش دمکردگی Infusion)) آماده سازی نمونه های چای انجام گرفت و با استفاده از تکنیک های طیف بینی نشر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی ICP-OES)) و طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-MS) میزان فلزات نمونه ها بررسی و نتایج به دست آمده مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان می دهد که در میان عناصر مختلف، عنصر Al با غلظت μg/g 659 و عنصر Cd با غلظت μg/g 97/0 به ترتیب بیشترین و کمترین غلظت را در میان عناصر مختلف در نمونه های مورد بررسی داشته اند. در بین روش های استخراج، روش Digestion میزان غلظت عناصر به صورت معنی داری بالاتر از دو روش دیگر بود. آنالیز آماری نتایج میانگین غلظت عناصر توسط دستگاهای ICP-OES وICP-MS نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان غلظت عناصرCd ،Cu،Fe،Zn وAl بین نمونه های چای های وارداتی و بومی در هر یک از روش های استخراجیBrew, Infusion و Digestionوجود ندارد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که در بین عناصر مختلف، میزان غلظت Pb به دست آمده با روش ICP-MS به صورت معنی داری بالاتر از میزان به دست آمده با ICP-OES برای چای های بومی یا وارداتی است.

نتیجه گیری

با وجود بالاتر بودن غلظت فلزات اندازه گیری شده در کار حاضر نسبت به مرجع استاندارد فلزات در گیاه چای، محاسبه میزان دریافت روزانه نشان داد که میزان دریافت عناصر برای هر فرد بالغ همچنان در گستره مقدار مجاز سازمان بهداشت جهانی می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071036 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!