تاثیر تنش های خشکی و شوری بر ویژگی های جوانه زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimus

پیام:
چکیده:
تنش‎های خشکی و شوری یکی از مهمترین عامل محدود کننده در رشد گیاهان می‎باشد. بر این اساس به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین Atriplex halimus در مواجه با تنش های خشکی و شوری در مرحله جوانه‎زنی و گیاهچه‎ دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش های تنش خشکی و شوری در 5 سطح شامل 0، 4-، 8-، 12- و 16- بار بود که به ترتیب با استفاده از مانیتول و کلرید سدیم تحت دو آزمایش جداگانه اعمال شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر تنش های خشکی و شوری بر صفات درصد و سرعت جوانه‎زنی، ‎طول ریشه چه و ساقه چه، شاخص بنیه بذر، وزن‎خشک ساقه‎چه و ریشه‎چه، غلظت کربوهیدرات محلول و پرولین A halimus در سطح یک درصد تاثیر معنی دار داشت. مقایسه میانگین نشان داد که کلیه صفات جوانه زنی با افزایش خشکی و شوری کاهش یافت. البته حداکثر طول ریشه چه در تیمار 4- بار خشکی و شوری مشاهده شد. در تمامی تیمارهای شوری گیاه قادر به جوانهزنی بود. اما در اعمال تنش خشکی تا غلظت 12- بار مانیتول جوانه زنی مشاهده شد. همچنین محتوی پرولین و کربوهیدرات محلول با افزایش تنش شوری و خشکی بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد. به طور کلی، شاخصهای جوانهزنی و مورفولوژیکی گونه مورد مطالعه شرایط شوری را بهتر از خشکی تحمل کرد. همچنین در مرحله جوانهزنی نسبت به گیاهچه به تنش حساس بوده و وقوع تنش در این شرایط میتواند سبب کاهش درصد و سرعت جوانهزنی شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
245 -255
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071504 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!