فهرست مطالب

علوم و تحقیقات بذر ایران - سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عباس زارعیان*، آیدین حمیدی، فرشید حسنی، سید علی طباطبائی صفحات 145-159
  تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی پتاسیم بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه حاصل از بذر گیاه مادری گندم در آزمایشگاه بررسی شد. در مزرعه، آزمایش در سال زراعی 91-90، به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه، کرج و یزد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در سه سطح، از مرحله تشکیل سنبله تا رسیدگی فیزیولوژیک، از مرحله شروع پرشدن دانه تا رسیدگی فیزیولوژیک و آبیاری نرمال، محلول پاشی پتاسیم در سه سطح، عدم محلول پاشی، محلول پاشی5/1 و 3 درصد K2O و دو رقم پیشتاز و مرودشت و لاین  WS-82-9 بودند. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی درصد جوانه زنی قبل از بوجاری، کاهش معنی دار داشت. بذرهای لاین WS-82-9 تولید شده در شرایط آبیاری نرمال و بذرهای رقم مرودشت تولید شده در شرایط تنش شدید خشکی به ترتیب با 77/94 و 5/56 درصد، بیش ترین و کم ترین درصد جوانه زنی را داشتند. محلول پاشی 3 درصد K2O نسبت به عدم محلول پاشی پتاسیم، درصد جوانه زنی بذر قبل از بوجاری را در یزد و کرج به ترتیب به میزان 47/10 و 65/5 درصد افزایش داد. وزن خشک گیاهچه بیش تر، با بذرهای لاین WS-82-9 در شرایط آبیاری نرمال و محلول پاشی 5/1 درصدK2O ، (018/0 گرم) و وزن خشک کم تر، با بذرهای رقم مرودشت در شرایط تنش شدید خشکی و عدم محلول پاشی (009/0 گرم) به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که محلول پاشی3 درصد K2O و استفاده از لاین WS-82-9 در تعدیل اثرات تنش خشکی، به ویژه در مزارعی که در مراحل پایانی دوره رشد با محدودیت آب مواجه هستند، موثر است.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، جوانه زنی بذر، رقم، گندم، محلول پاشی
 • نجمه افتخار، سیف الله فلاح*، علی عباسی سورکی، حبیب خداوردی لو، اکرم رحیمی صفحات 161-175
  در خاک های آلوده به فلزات سنگین استقرار ضعیف گیاه و در نتیجه کاهش زیست‎توده آن، کارآیی گیاه پالایی را کاهش می‎دهد. در این پژوهش، اثر پیش‎تیمار بذر آفتاب گردان با اسید سالیسیلیک (100 میلی‎گرم در لیتر) و نیترات پتاسیم (2 درصد) بر افزایش بردباری این گیاه تحت غلظت ‏های مختلف کادمیم (صفر، 50 و 100 میلی گرم کادمیم بر کیلوگرم خاک) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورکلی وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، کلروفیل a و کلروفیل b در پاسخ به افزایش غلظت کادمیم در خاک کاهش و میزان کاروتنوئید، پرولین و نشت الکترولیتی افزایش یافت. پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم اثر منفی آلودگی خاک با کادمیم بر پارامترهای مذکور را بهبود داد. تاثیر پرایمینگ بذر با سالسیلیک اسید و نیترات پتاسیم بر صفات مورد بررسی متفاوت بود. تحت تنش کادمیم، نیترات پتاسیم باعث افزایش وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، کلرفیل a، غلظت کادمیم اندام هوایی و فاکتور انتقال شد اما اسید سالیسیلیک موجب افزایش وزن خشک ریشه، کلرفیلb  و غلظت کادمیم ریشه گردید. در سمی ترین غلظت کادمیم، میزان نشت الکترولیتی و پرولین توسط تیمار اسید سالیسیلیک به ترتیب 18 و 22 درصد کاهش یافت. به طورکلی نتیجه‎گیری می‎ شود که کاربرد اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم با افزایش میزان رنگدانه‎های فتوسنتزی و پرولین و کاهش میزان نشت الکترولیتی بردباری آفتاب گردان را در خاک های آلوده به کادمیم افزایش می‎دهد.
  کلیدواژگان: فتوسنتز، فلزات سنگین، گیاه پالایی، نشت الکترولیتی
 • آرزو پراور*، سعیده ملکی فراهانی، نسرین سادات عیسی نژاد، ریحانه صادقی صفحات 177-187
  به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر سرخارگل با اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه سرخارگل، درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، مقدار پرولین و تغییر فعالیت آنزیم کاتالاز تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد در سال 1395 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل اسید سالیسیلیک در چهار سطح (صفر، 5/0، 1 و 2 میلی مولار) و تنش خشکی در چهار سطح (عدم تنش، 2-، 4- و 6- بار) بود. پارامترهایی از قبیل درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، پرولین و فعالیت آنزیم کاتالاز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، پرولین و کاتالاز معنی دار بود. تنش خشکی تا سطح 4- بار سبب افزایش درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک گیاهچه، پرولین و فعالیت آنزیم کاتالاز شد. هورمون اسید سالیسیلیک در غلظت یک میلی مولار بر افزایش پارامترهای اندازه گیری شده تاثیر گذارد بود. نتایج نشان داد که بهترین غلظت اسید سالیسیلیک برای مقابله با اثرات تنش خشکی، غلظت یک میلی مولار در شرایط سطوح پایین تنش خشکی بود. بنابراین با افزایش سطوح تنش خشکی تیمار کردن بذرها با هورمون اسید سالیسیلیک موثر نبود
  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، تنش خشکی، پرولین، سرخارگل، کاتالاز
 • لیلا یاری*، محمد صدقی، آیدین حمیدی، رئوف سیدشریفی صفحات 189-201
  آزمایشی به صورت فاکتوریل دوعاملی با طرح پایه کاملا تصادفی طی دو سال بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) رقم یوسف بعد از 8 ماه انبارداری انجام گردید، فاکتورهای مورد آزمایش شامل رطوبت بذر در زمان برداشت در سه سطح (14، 16 و 18 درصد) و تیمار بذر در پنج سطح (اسپرمین، پوترسین، اسپرمیدین، آب) و شاهد (بذر بدون تیمار) بودند. بذرها پس از برداشت با سطوح رطوبتی مورد نظر، به مدت هشت ماه نگه داری و سپس تیماری های بذری بر آن ها اعمال گردید. نتایج بیانگر این است که اثرات متقابل تیمار بذر× رطوبت بذر بر محصولات آمادوری و میلارد در سطح احتمال 1 درصد معنی دار گردید. در بررسی اثرات متقابل، کم ترین مقدار محصولات آمادوری و میلارد در بذرهای تیمارشده با پلی آمین اسپرمین و برداشت شده با رطوبت 18 درصد مشاهده گردید، درحالی که بیش ترین محصولات آمادوری و میلارد متعلق به بذرهای شاهد (بدون تیمار) و برداشت شده با رطوبت 14 درصد بود. بذرهایی که دارای محتوای بالاتری از محصولات آمادوری و میلارد بودند، از بنیه پائین تری برخوردار بوده و در نهایت درصد گیاهچه های عادی کم تری را تولید نمودند و به طور کلی قوه زیست در آن ها با افزایش محصولات آمادوری و میلارد کاهش یافت. با توجه به نتایج این تحقیق می توان از تیمارهای PAs و آب جهت بهبود بنیه بذر بعد از یک دوره انبارداری و تقریبا یک ماه قبل ازکاشت استفاده نمود، به طوری که تیمارهای PAs و به ویژه اسپرمین در این تحقیق باعث بهبود در بنیه بذر و جلوگیری از اثرات مخرب فرسودگی بر کیفیت بذر گردید
  کلیدواژگان: رطوبت بذر، پلی آمین، بنیه بذر، محصولات آمادوری و میلارد
 • منوچهر اکبری، مهراب یادگاری*، بهزاد حامدی صفحات 203-214
  به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و میزان اسیدهای چرب گیاهچه بذور گیاه دارویی همیشه بهار تحت تنش اشعه فرابنفش و دما، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. سطوح تیماری شامل 8 نوع پرایمینگ (سطوح 200 و 400 میلی گرم در لیتر از اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم، سطوح 5- و 10- بار از پلی اتیلن گلیکول، هیدروپرایمینگ و شاهد)، دو سطح دمایی (20 و 25 درجه سلسیوس) و دو سطح اشعه فرابنفش (0 و 15 دقیقه با 220 گاماسل و شدت3 kGy) بود. نتایج به دست آمده نشان داد، کاربرد اسید جیبرلیک با غلظت 200 میلی گرم در لیتر توانست تا حد زیادی آثار مخرب اشعه فرابنفش، را برطرف نماید. افزایش معنی دار صفات جوانه زنی از جمله درصد جوانه زنی و بنیه بذر در تیمارهایی که با اسید جیبرلیک تیمار شده بودند، مشاهده گردید که نشان دهنده برهم کنش مثبت این هورمون بر سایر تیمارها بود. بیش ترین مقدار بنیه بذر و میزان اسیدهای چرب در تیمار اسید جیبرلیک 200 میلی گرم در لیتر، بدون اعمال تنش اشعه فرابنفش و تحت دمای 20 درجه سلسیوس مشاهده شد
  کلیدواژگان: اسموپرایمینگ، اشعه فرابنفش، پرایمینگ هورمونی، ترموپرایمینگ، هالوپرایمینگ
 • علی اکبر غلامی*، علیرضا تاری نژاد صفحات 215-227
  بهینه سازی کشت بافت برای فرآیند انتقال ژن و تهیه گیاهان عاری از بیماری باکتریایی و ویروسی لازم و ضروری است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 1395 انجام گرفت. در گندم از ریزنمونه های مختلفی نظیر گل آذین، جنین نارس و جنین بالغ برای کشت بافت استفاده شده است. یکی از معایب مهم گیاهان تک لپه ای این است که وقتی از جنین بالغ به عنوان ریزنمونه استفاده می شوند فراوانی باززایی از کالوس در مقایسه با جنین های نابالغ کاهش می یابد. در این آزمایش برای باززایی گیاه گندم از دو نوع محیط کشت MS و N6 و از هورمون های اکسینی و سیتوکینی متفاوت روی ریزنمونه های کولئوپتیلی استفاده شد. ارزیابی نتایج نشان داد که بهترین ژنوتیپ برای باززایی C-D-9 و در بین هورمون های سیتوکینی مختلف بهترین هورمون BAP حاوی 2 میلی گرم در لیتر و در بین هورمون های مختلف اکسینی بیش ترین باززایی در محیط کشت حاوی 1میلی گرم در لیتر IAA به همراه 1میلی گرم در لیتر  BAبه دست آمد. در محیط کشت های مختلف MS، بالاترین میزان باززایی مربوط به محیط کشت MS(3) و در محیط کشت مختلف N6 بالاترین میزان باززایی مربوط به محیط کشت N6(3) بود. مقایسه محیط کشت MS با N6 در باززایی لاین ها گندم نشان داد که محیط کشت MS نسبت به N6 بهتر عمل می کند.
  کلیدواژگان: کولئوپتیل، باززایی، اکسین، سیتوکینین، MS، N6
 • سعیده رشیدی، حمید عباسدخت*، احمد غلامی، رضا توکل افشاری صفحات 229-243
  زوال بذر یکی از عوامل کاهش دهنده بنیه و محدودکننده جوانه زنی در بذر می باشد. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر زوال بذر بسیار با اهمیت است. به منظور بررسی اثر هورمون های گیاهی بر ویژگی های جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت بذور فرسوده ذرت آزمایشی در سال 1394 در آزمایشگاه بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران انجام گرفت. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عامل رقم در دو سطح (رقم 704و 260)، عامل پیری زودرس در 4 سطح (0، 5، 10 و 15 روز) و عامل هورمون در دو سطح (هورمون جیبرلین و هورمون سیتوکینین) بودند. زوال بذر سبب کاهش شاخص های جوانه زنی و کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت پراکسیداز و کاتالاز شد. تیمار بذرهای زوال یافته با هورمون های سیتوکینین و جیبرلین سبب افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت شد. هورمون سیتوکینین نسبت به هورمون جیبرلین اثر بیش تری بر افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در بذرهای زوال یافته داشت. نتایج نشان داد که بنیه ضعیف بذر سبب کاهش فعالیت آنزیم ها می شود و هورمون های گیاهی به عنوان یک رهیافت زراعی سبب جبران خسارت در بذرهای با بنیه پایین استفاده می شوند. رقم 704 با بنیه بالاتر فعالیت آنزیمی بیش تری را نسبت به رقم 260 نشان داد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدانت، جیبرلین، ذرت، زوال بذر، سیتوکینین
 • آزاده دیلم، حامد روحانی*، حسین صبوری، ابراهیم غلامعلی پورعلمداری صفحات 245-255
  تنش‎های خشکی و شوری یکی از مهمترین عامل محدود کننده در رشد گیاهان می‎باشد. بر این اساس به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین Atriplex halimus در مواجه با تنش های خشکی و شوری در مرحله جوانه‎زنی و گیاهچه‎ دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش های تنش خشکی و شوری در 5 سطح شامل 0، 4-، 8-، 12- و 16- بار بود که به ترتیب با استفاده از مانیتول و کلرید سدیم تحت دو آزمایش جداگانه اعمال شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر تنش های خشکی و شوری بر صفات درصد و سرعت جوانه‎زنی، ‎طول ریشه چه و ساقه چه، شاخص بنیه بذر، وزن‎خشک ساقه‎چه و ریشه‎چه، غلظت کربوهیدرات محلول و پرولین A halimus در سطح یک درصد تاثیر معنی دار داشت. مقایسه میانگین نشان داد که کلیه صفات جوانه زنی با افزایش خشکی و شوری کاهش یافت. البته حداکثر طول ریشه چه در تیمار 4- بار خشکی و شوری مشاهده شد. در تمامی تیمارهای شوری گیاه قادر به جوانهزنی بود. اما در اعمال تنش خشکی تا غلظت 12- بار مانیتول جوانه زنی مشاهده شد. همچنین محتوی پرولین و کربوهیدرات محلول با افزایش تنش شوری و خشکی بهطور معنیداری افزایش پیدا کرد. به طور کلی، شاخصهای جوانهزنی و مورفولوژیکی گونه مورد مطالعه شرایط شوری را بهتر از خشکی تحمل کرد. همچنین در مرحله جوانهزنی نسبت به گیاهچه به تنش حساس بوده و وقوع تنش در این شرایط میتواند سبب کاهش درصد و سرعت جوانهزنی شود.
  کلیدواژگان: بنیه بذر، کلرید سدیم، مانیتول، هیدروپونیک
 • محترم زرنوشه فراهانی، علی اشرف جعفری*، محمدعلی علیزاده صفحات 257-267
  به منظور بررسی تاثیر پیش تیمارهای اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر گیاه مینای پرکپه ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1393 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر در بانک ژن منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل: زوال بذر در 4 سطح: سردخانه پایه (دمای 18-درجه سانتی گراد)، سردخانه فعال (دمای4 درجه سانتی گراد)، بذرهای پیر شده بصورت مصنوعی (با دمای41 درجه سانتی گراد و رطوبت اشباع به مدت 48 ساعت) و بذرهای احیاء شده (شاهد) بودند. فاکتور دوم پرایمینگ بذر در هفت سطح شامل: پرایمینگ اسمزی (با استفاده از پلی اتیلن گلایکول3/0- مگاپاسکال)، پرایمینگ هورمونی با استفاده از اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک (هر کدام با دو غلظت 250 و 500 میلیگرم در لبتر)، هیدروپرایمینگ (آب مقطر) و شاهد (بذور پرایم نشده) بودند. صفات جوانه زنی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه و ساقه چه، طول گیاهچه، وزن تر گیاهچه اندازه گیری شدند. اثرات ساده دو فاکتور بر روی کلیه صفات بجز وزن تر گیاهچه و اثرات متقابل پرایمینگ در زوال بذر نیر برای کلیه صفات بجز طول ریشچه و شاخص بنیه بذر در سطح یک درصد معنی دار بود. نتایج مقایسه تیمارهای زوال بذر (شرایط نگهداری و پیری زودرس) نشان داد که میانگین طول ریشه چه در سردخانه پایه و فعال بترتیب 31/21 ،73/19 میلی متر و شاخص بنیه بذر (01/32 و 81/20) بود که نشاندهنده اثرات مثبت دمای پایین در افزایش 8 و 52 درصدی طول ریشچه و بنیه بذر می باشد. در مقایسه بین تیمارهای پرایمینگ، نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ در افزایش میانگین دو صفت مذکور از سایر تیمارها بیشتر بود (P<0.01). نتایج اثرات متقابل نشان داد که در بذرهای پیر شده به روش مصنوعی حداکثر میانگین درصد و سرعت جوانه زنی با هیدروپرایمینگ و حداکثر میانگین طول ساقچه و طول گیاهچه با اسید اسکوربیک 500 میلیگرم در لبتر بدست آمد
  کلیدواژگان: جوانه زنی، پرایمینگ، پیری زودرس، Tanacetum polycephalum
 • حسین آروئی*، لیلا شکاری، امین میرشکاری صفحات 269-286
  سلنیم عنصری سودمند با خواص آنتی اکسیدانی و آنتی ویروسی که باعث افزایش رشد و تحمل گیاهان در شرایط تنش های محیطی می شود.در این پژوهش تاثیر کاربرد سلنیم در شرایط تنش ناشی از عناصر سنگین در گیاه خیار((Cucumis sativus L. cv Super Dominus بررسی گردید. به این منظور پژوهشی در دو مرحله آزمایش جوانه زنی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت. آزمایش اول با هدف تعیینسطحبهینهتاثیرسلنیموسطوحآستانهسمیتفلزات سنگیندرگیاه خیاربا سطوح تیمارسلنیم (0، 4، 6، 8، 10 میلی گرمبرلیترازمنبعسلناتسدیم) کادمیوم (0، 10، 15، 20، 25 میکرومولارازمنبعکلرید کادمیوم) نیکل (0، 50، 100، 150، 200 میکرومولارازمنبعکلرید نیکل) وسرب (0، 20، 40، 60، 100 میکرومولارازمنبعکلرید سرب) صورتپذیرفت. تیمارها در آزمایش دوم شامل دو سطح سلنیم (0، 8 میلی گرم بر لیتر) و سطوح سمی عناصر سنگین شامل کادمیوم (0 ، 25 میکرومولار)، نیکل (0، 200 میکرومولار) و سرب (0، 100 میکرومولار) بود.  صفات اندازه گیری شده در این بررسی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه، وزن تر و خشک گیاهچه،  شاخص پایداری غشاء سلولی، محتوای نسبی آب بافت، محتوای مالون دی آلدئید و سه آنزیم آنتی اکسیدانی بود. نتایج نشان داد که حضور عناصر سنگین در محیط کشت باعث کاهش معنی دار شاخص های جوانه زنی بذر خیار گردید ولی کاربرد سلنیم باعث بهبود در سرعت و در صد جوانه زنی، افزایش طول ساقه چه و ریشه چه و وزن تر و خشک گیاهچه شد. سلنیم باعث افزایش معنی دار پایداری غشاء سلولی و کاهش میزان شاخص مالون دی آلدئید در شرایط تنش گردید. همچنین تیمار با سلنیم در شرایط سمیت فلزات سنگین باعث بهبود چشمگیر فعالیت آنتی اکسیدانی و افزایش میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز در برگ گردید. در کل نتایج نشان داد که سلنیم از طریق بهبود شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنتی اکسیدانی باعث کاهش خسارات ناشی سمیت عناصر سنگین در گیاهچه خیار می گردد
  کلیدواژگان: جوانه زنی، کادمیوم، نیکل، سرب، سلنیم، خیار
|
 • Abbas Zareian *, Aidin Hamidi, Farshid Hasani, Seyed Ali Tabatabaei Pages 145-159
  The effects of drought stress and potassium foliar application on seed germination and seedling vigour of wheat maternal plant, was studied. Field experiments conducted during growing season of 2011-2012 at two geographical zones: 1. Seed and Plant Certification and Registration Research Institute (SPCRI), Karaj- Iran 2. Agricultural and Natural Resources Research Center Yazd - Iran. The experiments were carried out using a split plot factorial based on a randomized complete blocks design with three replications. Treatments were three irrigation regimes; normal, mild stress (water withheld at the grain filling phase) and severe stress (water withheld at the ear emergence phase); potassium foliar treatments included, 0, 1.5% and 3.0% K2O applications and two wheat cultivars (Marvdasht and Pishtaz) and WS-82-9 line. Results indicated that seed germination percentage before seed cleaning significantly decreased by increasing drought stress. Maximum and minimum values of seed germination were obtained with WS-82-9 line under normal condition (%94.77) and Marvdasht under severe drought stress (%56.5), respectively. Seed germination after seed cleaning was increased by spraying with 3.0% K2O at Yazd (%10.47) and Karaj (%5.65). High and low seedling dry weight  values were attained with WS-82-9 line under normal irrigation and sprayed with 1.5 % K2O (0.018 gr) and Marvdasht under severe drought stress and no application of potassium (0.009 gr), respectively. It can be concluded that cultivating the WS-82-9  line and sprayed with 3.0% K2O are effective, especially in case of shortage irrigation at the end of plant life cycle.
  Keywords: Cultivar, Drought stress, Foliar application potassium, Seed germinatin, Wheat
 • Najmeh Eftekhar, Seif Allah Fallah *, Ali Abbasi Sooraki, Habib Khodaverdiloo, Akram Rahimi Pages 161-175
  In the contaminated soils, the poor plant establishment and reduction in  plant biomass will reduce the efficiency of phytoremediation. In this study the effect of sunflower seed pretreatment with salicylic acid (100 mg/L) and potassium nitrate (2%) on its enhancing tolerance under different concentrations of cadmium (0, 50 and 100 mg/kg) were evaluated. Results showed that increasing of cadmium concentration significantly reduced the root dry weight, stem dry weight and leaf dry weight, chlorophyll a, chlorophyll b and increased carotenoids, proline content and electrolyte leakage. Seed priming with salicylic acid and potassium nitrate improved the damage effect of contaminated soil with cadmium on mentioned parameters. Under cadmium stress, potassium nitrate increased stem dry weight, leaf dry weight, chlorophyll a, aboveground cadmium concentration, and translocation factor. However, salicylic acid increased root dry weight, chlorophyll b and root cadmium concentration. Under highest concentration of cadmium, electrolyte leakage and proline content were reduced by salicylic acid (by 18%, 22%, respectively). In general it can be concluded that salicylic acid and potassium nitrate with increasing photosynthesis pigments and proline content and reducing electrolyte leakage increased of sunflower tolerance in contaminated soils with cadmium
  Keywords: Phytoremediation, photosynthesis, Heavy metal, Electrolyte leakage
 • Arezoo Paravar *, Saeideh Maleki Farahani, Nasrin Sadat Eisanezhad, Reyhaneh Sadeghi Pages 177-187
  In order to evaluate the effect of seed priming with salicylic acid coneflower)Echinacea angustifolia( seedling growth, percentage and speed of germination, length and seedling dry weight, proline and change of catalase activityunder drought stress as a factorial design trial It was conducted with three replications inShahed University of laboratory of seed Science and Technology in 2017. The treatments include salicylic acid in four levels (nonpriming, 5.0, 1 and 2 mM) and drought in four levels (control, -2, -4 and -6 bar). Parameters such as percent germination, seedling dry weight and length, proline and catalase activity were measured.The salicylic acid was effected on increases the measured parameters in concentration 1 mM.The results showed that the best concentration of salicylic acid to counter the effects of drought stress, drought stress was a concentration of 1 mM at low level. Thus, increased levels of stress hormone treatment acorns salicylic acid were not effectiveconcentrations less stress and more positive impact less on dealing with drought stress created.
  Keywords: Drought stress, Proline, Coneflower, Salicylic acid, Catalase
 • Leila Yari *, Mohammad Sedghi, Aidin Hamidi, Raoof Seyed Sharifi Pages 189-201
  This study was conducted to investigate the role of polyamines (PAs) as priming agents on seed quality and vigour change with different moisture content (Mc)(14,16,18%) under 8 month storage conditions in barley (Hordeum vulgare L.) c.v Usef. Experimental units were arranged factorialy in a completely randomized design with four replications for two years. The seeds were harvested at three initial moisture contents including 18, 16, 14% using wet weight basis. The seed samples then were sealed in polythene bags and stored in conditioned storages for 8 months. After that for seed priming, seeds were soaked in aerated solution of Spermine (Spm), Puterscine (Put), and Spermidine (Spd) and distilled water (W), also untreated seeds used as control. The result in two years indicated that seed treatments significantly increased the seed viability and normall seedling percentage. Interaction between seed moisture content × seed treatments were significant (P<0.01) for Amadori and Maillard products. Mximum Amadori and Maillard product was detected for control (untreated seeds) and 14% MC .Whereas, minimum Amadori and Maillard product was detected for Spm seed treatment and 18% MC. Meanwhile, Amadori and Maillard products were reduced in all seed treatments.By increasing Amadori and Maillard products of seed, seedling vigour and seed viability decreased. It suggests that this technique could apply especially for improving vigor of barley seeds in at the end of storage period or at least one month before of this period. Generally, the effectiveness of PAs on improving seedling vigor was more pronounced in Spermine treatment.
  Keywords: Amadori, Maillard products, Moisture Content at harvesting, Poly amine, Seed vigour
 • Manoochehr Akbari, Mehrab Yadegari *, Behzad Hamedi Pages 203-214
  In order to investigate the effects of seed priming on seed germination indices and fatty acids of marigold (Calendula officinalis L.) seeds under ultraviolet radiation and temperature, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications. The levels of treatments contained of 8 types of priming (200 and 400 mg.l-1 of gibberellic acid and potassium nitrate, -5 and -10 bar levels of polyethylene glycol, hydroperiming and control), two temperature levels (20 and 25 ° C) and two levels of ultraviolet radiation (0 and 15 minutes with 220 gms with 3 k.Gy intensity). The results showed that the use of gibberellic acid at concentration of 200 mg.l-1 could largely eliminate the harmful effects of ultraviolet radiation. Significant excesses in germination traits such as germination percentage and seed vigour were observed in seeds treated with gibberellic acid. There was a positive interaction of this hormone with other treatments. The highest seed vigour and fatty acids content were observed in 200 mg.l-1 gibberellic acid treatment without ultraviolet irradiation at 20 ° C.
  Keywords: Halo-priming, Hormo-priming, Osmo-priming, Thermo-priming, UV
 • Ali Akbar Gholami *, Alireza Tarinezhad Pages 215-227
  Optimizing tissue culture for the gene transfer process and the preparation of plants free from bacterial and viral diseases is necessary. This experiment was conducted as factorial in a completely randomized design with 3 replications in the Biotechnology Laboratory of the agricultural faculty of Azarbaijan Shahid Madani university in 2016. In wheat Various explants such as inflorescences, mature embryos and adult embryos have been used for tissue culture. One of the major disadvantages of monocots plants is that when the adult embryo is used as an explant, the frequency of regeneration of callus decreases in comparison with immature embryos. In this experiment, for wheat regeneration was used two different media: MS and N6, and different auxin and cytokines hormones. The results showed that the best genotype for regeneration was CD-9 and among different cytokine hormones, the best was BAP hormone containing 2 mg / L, and among different hormones of auxin, the highest regeneration obtained in the medium containing 1 mg / L IAA with BA 1mg / L. In MS culture medium, the highest regeneration rate was observed for MS(3) medium  and in N6 medium, regeneration was highest for N6(3). Comparison of MS medium with N6 in regeneration of wheat cultivars showed that MS medium is better.
  Keywords: coleoptile explants, Regeneration, auxin, Cytokinin, MS, N6
 • Saeideh Rashidi, Hamid Abbasdokht *, Ahmad Gholami, Reza Tavakkolafshari Pages 229-243
  Deterioration of seed is one of the vigor reducer factors and germination limiting. An evaluation effective factors on seed deterioration is important. In order to determine the effect plant hormones on germination characteristics and antioxidant enzymes activity corn deteriorated seed the experiment was carried out at seed and biotechnology laboratories of College of Agriculture, Tehran University in 2015.This exam was designed with a factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with four replications. The experiment treatment include varieties factor at 2 levels (704 single cross hybrid and 260 single cross hybrid), accelerated aging factor at 4 levels (0,5,10,15 day) and hormone factor at 2 levels (gibberellin hormone and cytokinin hormone). Seed deterioration  reduces germination indexes and reduces peroxidase and catalase enzymes activity.Treatments deterioraterd seeds with cytokinin and gibberellin increased antioxidant enzymes activity. The cytokinin hormone was more effective than gibberellin hormone in increasing the activity of antioxidant enzymes in deteriorated seeds. The results indicated seed aging decrease the activity of enzymes and plant hormones to tittle agronomy achievement reduced damage recovery using  low vigor seeds. 704 cultivar, with a higher vigor indicated amore enzyme activity than 260 cultivar.
  Keywords: Antioxidant enzymes, Corn, Cytokinin, Gibberellin, Seed aging
 • Azadeh Deilam, Hamed Rohani *, Hosein Sabouri, Ebrahim Gholam Ali Pooralmadari Pages 245-255
  Drought stress and salinity are one of the most important limiting factor in plant growth. Accordingly, in order to investigate the characteristics of germination, soluble carbohydrates and proline Atriplex halimus in the face of drought stress and salinity in germination and seedling stage, two separate experiments were carried out in a randomized complete block design with three replications. Drought stress and salinity tests were carried out at 5 levels including 0, 4, 8, 12 and 16 bar, which were subjected to two separate experiments using mannitol and sodium chloride, respectively. The results of this study showed that the effect of drought stress and salinity on germination percentage and germination rate, root and shoot length, seed vigor index, shoot and root dry weight, soluble carbohydrate and proline A. halimus Had a significant effect on the level of one percent. Comparison of mean showed that all germination traits decreased with increasing dryness and salinity. Maximum radicle length was observed in 4 times dry and salinity treatments. In all saline treatments, the plant was capable of germination. However, germination mannitol was observed at drought stress levels up to 12 bar. The content of proline and soluble carbohydrates also increased significantly with increasing salinity and drought stress. Generally, the germination and morphological indices of the studied species tolerated salinity conditions better than drought. Also, in the germination stage, it is sensitive to stress in the seedling and the occurrence of stress in these conditions can reduce the percentage and rate of germination.
  Keywords: Seed vigor, Sodium Chloride, Mannitol, Hydroponics
 • Mohtaram Zarnoosheh Farahani, Ali Ashraf Jafari *, Mohammad Ali Alizadeh Pages 257-267
  In order to study of Salsalic acid and Ascorbic acid pretreatments on the enhancement of aged seed germination and seedling growth of Tanacetum polycephalum in laboratory condition, a factorial experiment based on completely randomized design with three replications was conducted in seed technology laboratory in research institute of forests and rangeland, Tehran, Iran in 2015. The factors A were seed deterioration in four levels as: seed preservation in basic cold room (-18°C), active cold room (+4°C), aged seeds (by Incubation in saturated humidity and temperature 41°C for 48h), and control. Factor B were seven levels of seed priming as: osmopriming (PEG -0.3Mpa), hormone priming (250 and 500 ppm of Ascorbic acid and Salsilic acid), hydro priming (distilled water) and control. Data were collected for germination traits as percentage and speed of germination, primary root, shoot seedling length, vigor index and seedling fresh weight. Result of analysis of variance showed significant differences between seed deteriorations and seed priming levels for all of traits expect seedling fresh weight (P<0.01) and their interaction effects were significant for all traits except root length and vigor index (P<0.01). Result of seed deterioration treatments showed that the higher root length with average values of 21.31 and 19.73 cm and higher vigor index with average values of 32.01 and 20.81 were obtained in basic and active cold room, respectively, indicating the positive effects of cold temperature on increasing 8 and 52% of latter traits in base store than that for active store. The mean comparisons of priming technique showed that both osmo-(PEG) and hydro priming (distilled water) had significant effects on increasing root length and vigor index. The result of priming by seed deteriorations interactions for aged seed showed that the higher mean values for seed germination and speed of germination were obtained by hydropriming and higher mean values of shoot and seedling length were obtained by hormonal-priming (Ascorbic acid 500 ppm).
  Keywords: Germination, Priming, aging test Tanacetum polycephalum
 • Hosein Aroei *, Leila Shekari, Amin Mirshekari Pages 269-286
  Selenium is a beneficial element with antioxidant and antivirus function and it can increase plant growthand tolerance to environmental stress.Inthis study, the effects of selenium in stress conditions caused by heavy metals cadmium, nickel and lead in cucumber (Cucumis sativus L. cv Super Dominus) was investigated.The research was conducted using a completely randomized design with factorial arrangement in three replications for two germination tests .The first experiment was carried out to determine the optimal effectiveness of selenium and heavy metal toxicity threshold levels, Which contains levels of selenium (0, 4, 6, 8, 10 mgL-1) from sodium selenate, cadmium (0, 10, 15, 20, 25 µM) from cadmium chloride, nickel (0, 50, 100, 150, 200 µM) from nickel chloride and lead (0, 20, 40, 60, 100 µM) from lead chloride sources. The second experiment were consisted of two levels of selenium (0, 8 mgL-1) and toxicity threshold levels of heavy metals, including cadmium (0, 25 µM), nickel (0, 200 µM) and lead (0, 100 µM) treatments.The results showed that the germination index was significantly reduced as presence of toxic concentrations of heavy metals in the medium of cucumber seed germination. However, the application of selenium was improves the rate and percentage of germination, increase the length of shoot and root and seedling wet and dry weight in stress condition.Selenium was significantly increased cell membrane stability and decrease malondialdehyde under stress condition.Selenium improved antioxidant activity and increase activity of catalase, ascorbate peroxidase and guaiacol peroxidase enzyms in heavy metal toxicity condition .In general, the results of this study showed that the optimum concentration of selenium was reduces symptoms of toxicity due to the presence of heavy metals incucumber seedgermination mediumas  improving germination, growth and antioxidant activity.
  Keywords: Germination, cadmium, nickel, lead, selenium, cucumber