روایی سازه و روایی پیش بینی کننده ارزیابی های حین دوره دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

بررسی شاخص‌های روان سنجی با هدف ارزیابی کیفیت آزمون‌های پیشرفت تحصیلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی نتایج حاصل از ارزیابی‌های درون بخشی و کتبی دستیاران طب اورژانس از نظر روایی سازه و نیز توانایی آنها در پیش‌بینی میزان موفقیت آکادمیک دستیاران است.

روش‌ها

 در این مطالعه توصیفی همبستگی تمامی دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران که بین سال‌های 1388 تا 1393موفق به ورود به دوره دستیاری طب اورژانس شده ‌بودند و تا سال 1396 در آزمون پره بورد شرکت کرده بودند به روش سرشماری وارد مطالعه شدند(199 نفر). نمره آزمون گواهی‌نامه به عنوان متغیر اصلی تعیین گردید؛ سپس همبستگی نتایج ارزیابی‌های درون بخشی و کتبی با آن مقایسه شد. برای تعیین همبستگی بین نمرات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

نتایج

در نهایت نتایج ارزیابی های 125 دستیار تحلیل شد. میزان همبستگی بین نمرات درون بخشی یک و دو، کتبی یک و دو با نمرات آزمون گواهی‌نامه به ترتیب (006/0, P= 3/0r=) ، (014/0, P= 2/0r=) ،(202/0, P= 1/0r=) ،(0001/0, P= 3/0r=) بود. میانگین نمرات دستیاران سال اول، دوم و سوم در آزمون کتبی از 150 نمره در سال 1393 به ترتیب12/57±29/77، 05/8±33/91، 52/8±13/123، میانگین این نمرات در سال 1394، 52/8±44/67، 41/23±17/73، 38/6±25/121 و در سال ،1395 04/28±17/68، 34/14±42/88 و 73/7±51/118 بود.

نتیجه‌گیری

 نتایج حاصل از مطالعه نشان داد ارزیابی‌های حین دوره دستیاران طب اورژانس در پیش‌بینی میزان موفقیت آکادمیک دستیاران از روایی پیش‌بینی‌کننده مناسبی برخوردار است. همچنین مشاهده قدرت افتراق آزمون‌های کتبی در تمایز بین دستیاران سطوح مختلف، نشان‌دهنده روایی سازه این آزمون است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
394 -402
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071876 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!