خاصیت آنتی اکسیدانی صدف دسته چاقویی Solen dactylus با روش های DPPH ، قدرت کاهندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام

پیام:
چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی قدرت آنتی اکسیدانی صدف دسته چاقوییSolen dactylus با استفاده از روش های DPPH ، قدرت کاهندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام است. تعداد 20 عدد نمونه در دو فصل پاییز و بهار به صورت تصادفی از خور گوبان جمع آوری و قسمت گوشتی صدف جدا گردید. برای عصاره گیری به ازای هر یک گرم از نمونه 2 میلی لیتر متانول اضافه شد و در 11000 دور در دقیقه به مدت 30 دقیقه سانتریفوژ شد. مایع حاصل از سانتریفوژ در دستگاه روتاری به مدت 5 دقیقه تغلیط-گردید. در روش DPPH از عصاره ی نمونه و محلول DPPH استفاده و جذب محلول در طول موج 517 نانومتر اندازه گیری شد. درروش قدرت کاهندگی از عصاره و بافر سدیم فسفات استفاده شد و جذب در طول موج 700 نانومتر خوانده شد. در روش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام از عصاره و محلول آسکوربیک اسید استفاده و جذب در 695 نانومتر اندازه گیری شد. نتایج روش DPPH میانگین جذب 89 درصد و 45 درصد به ترتیب در فصل پاییز و بهار و در روش قدرت کاهندگی جذب 62/0 درصد در فصل پاییز و 98/0 در فصل بهار ثبت گردید. در روش قدرت آنتی اکسیدانی تام عصاره صدف دارای جذب 3/85 و در فصل پاییز و 1/165میکروگرم بر میلی لیتر در فصل بهار بود. یافته ها نشان داد که در 3 روش مختلف ، عصاره این صدف دارای فعالیت آنتی اکسیدانی نسبتا خوبی بود که به عنوان غذا برای مصارف انسانی و تکثیر و پرورش و جهت تامین نیاز غذایی آبزیان و صادرات به کشورهای دیگر توجیه پذیر می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078514 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.