کیفیت مراقبت های مامایی از دیدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی سروکوال در مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه

مراقبت های مامایی تاثیر شگرفی در کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد دارد به طوری که افزایش دسترسی زنان به خدمات مامایی با کیفیت به یک تلاش جهانی تبدیل شده است. با توجه به اینکه سلامت و پیشرفت هر جامعه تا حدود زیادی بر سلامت زنان استوار است، این مطالعه با هدف تعیین کیفیت مراقبت های مامایی از دیدگاه گیرندگان خدمات با استفاده از الگوی سروکوال در مراکز جامع سلامت شهر سنندج در سال 1396 انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی تحلیلی 1920 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر سنندج جهت دریافت مراقبت های مامایی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بود .برای گردآوری داده ها از پرسش  نامه سروکوال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS-23  آمار توصیفی، آزمون های تی زوجی و مستقل و آنالیز واریانس انجام شد.

یافته ها

در تمام ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده شکاف منفی وجود داشت. بیشترین شکاف در بعد اطمینان(69/1-) و کمترین شکاف در بعد پاسخگویی(58/1-) به دست آمد. همچنین ارتباط معنی داری بین شکاف کیفیت و سن (P=0/001)، سطح تحصیلات (P=0/001) و شغل (P=0/003) دیده شد.

نتیجه گیری

در همه ابعاد کیفیت، سطح انتظارات مراجعین از سطح ادراکات آن ها بالاتر بود. پیشنهاد می شود به نظرات و شکایات مراجعین توجه شود، ضمن دسترسی به کارکنان در مواقع نیاز، ارائه خدمات در همه ساعات اداری انجام شود ووسایل و تجهیزات مورد استفاده به روز و مدرن شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
337 -346
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083546 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!