ارتباط سنجی میزان حمایت اجتماعی خانواده و نگرانی های مرتبط با بیماری در مبتلایان به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان های دولتی شهرستان بیرجند در سال 1397

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

نارسایی قلبی یک مشکل عمده روبه رشد است که بیماران، خانواده و شبکه اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هر چقدر سطح دریافت حمایت اجتماعی خانواده بیشتر باشد؛ افراد در معرض خطر کمتری از نظر پیشرفت بیماری های نارسایی قلبی قرار می گیرند. هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی خانواده و نگرانی های مبتلایان به نارسایی قلبی بود.

روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که در آن از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد. تعداد 150 بیمار واجد شرایط وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، حمایت اجتماعی خانواده و نگرانی های مرتبط با بیماری بود. پس از جمع آوری، داده ها کدگذاری و وارد نرم افزار SPSS نسخه 19 شد و با استفاده از این نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها 

میانگین نمره کل حمایت اجتماعی خانواده 34/39 ± 62/228 و نگرانی های مرتبط با بیماری24/26 ± 32/78 به دست آمد. آنالیز داده ها نشان داد؛ تمام ابعاد حمایت اجتماعی خانواده با میزان نگرانی های مرتبط با بیماری در بیماران ارتباط مثبت و معنادار دارد(p<0/05). همچنین نمره کل حمایت اجتماعی خانواده با نمره کل نگرانی های مرتبط با بیماری مثبت و معناداری نشان داد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج پیشنهاد می شود؛ برنامه ریزان مراقبتی و مسئولین ترتیبی اتخاذ نمایند؛ تا سیستم های حمایتی در این گروه از بیماران تقویت و بدین طریق کیفیت زندگی آنان بهبود یابد.

 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
402 -413
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083552 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!