بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری مذهب محور بر افزایش امید به زندگی و شادکامی در زنان نابارور

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه شناختی- رفتاری مذهب محور بر افزایش امید به زندگی و شادکامی در زنان نابارور بوده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون از طریق گروه گواه و گروه آزمایش و ابزار جمع آوری داده نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان نابارور شهرستان لاهیجان بوده که در سال 1397 به مراکز ناباروری مراجعه کرده اند. با توجه به روش پژوهش، 30 نفر از زنان نابارور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، با توجه به ملاک های ورود به پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایش طی 10 جلسه هفتگی تحت آموزش شناختی- رفتاری مذهب محور قرار گرفت، ولی گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. تجزیه و تحلیل داده ها  با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی توسط  نرم افزار SPSS 22 انجام شده و برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شده است.  یافته ها نشان داد بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته امید به زندگی (74/15 =F و 001/0 < P) و شادکامی (36/14 =F و 001/0 < P) تفاوت معنی داری وجود داشته، به طوری که امید به زندگی و شادکامی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت قابل توجهی بهبود یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت گروه درمانی به شیوه شناختی-رفتاری مذهب محور روش موثری برای افزایش امید به زندگی و شادکامی در زنان نابارور است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091126 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.