بررسی تاثیر اکالیپتوس استنشاقی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی

پیام:
چکیده:
مقدمه

پنومونی وابسته به ونتیلاتور یک عفونت بیمارستانی شایع در بیمارانی است که در بخش های مراقبت ویژه بستری می شود که منجر به اقامت طولانی در بخش ویژه، افزایش هزینه های بیمارستانی و مورتالیتی می شود.

هدف

بررسی تاثیر اکالیپتوس استنشاقی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه ی مکانیکی.

روش بررسی

این یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است که در آن 70 بیمار که بیش از 72 ساعت تحت تهویه مکانیکی قرار داشتند با نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شده و به طور تصادفی در دو گروه اکالیپتوس استنشاقی (35 نفر) و دارونما (35 نفر) قرار گرفتند. بیماران گروه اکالیپتوس 4 میلی لیتر از اکالیپتوس 5 درصد در 6 میلی لیتر نرمال سالین در زمانی که تحت تهویه مکانیکی قرار داشتند، استنشاق نمودند و به بیماران گروه دارونما، فقط مقدار 10 میلی لیتر نرمال سالین به همان صورت داده می شد پنومونی وابسته به ونتیلاتور در روز پنجم، نهم و قبل از خارج سازی لوله تراشه بر اساس معیار بالینی عفونت ریوی تعدیل شده سنجیده شد.

نتایج

میانگین و انحراف معبار مدت زمان لوله گذاری در جمعیت مورد مطالعه 75/3 ± 4/9 (با دامنه 14-3) روز بود. پنومونی وابسته به ونتیلاتور در 10 بیمار گروه اکالیپتوس استنشاقی (5/28 درصد) و 23 بیمار گروه دارونما (7/65 درصد) دیده شد (004/0 =P). مدت لوله گذاری در بیمارانی که به پنومونی مبتلا شده بودند، بیشتر از بیماران غیر مبتلا بود (001/0 =P).

نتیجه گیری:

 استنشاق اکالیپتوس می تواند پنومونی وابسته به ونتیلاتور را در بیماران تحت تهویه ی مکانیکی کاهش دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -307
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098002 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.