تاثیر مصرف همزمان عصاره جینکو و ریتالین بر یادگیری شرطی احترازی غیر فعال در موش های نر نژاد ویستار

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از گیاهان مطرح برای تقویت حافظه و جلوگیری از فراموشی وابسته به سن و یا به دلیل بیماری،گیاه جینکو است. اگر چه نشان داده شده که جینکو به تنهایی موجب افزایش حافظه نمی شود ولی در کاهش فراموشی اهمیت دارد. از طرفی ریتالین یک دارو برای درمان اختلال نقص توجه و بیش فعالی است که سوء مصرف آن اثرات زیان باری را بر روی مغز می گذارد و ایجاد وابستگی می کند. هدف از این پژوهش تعیین اثر عصاره جینکو بیلوبا بر حافظه موش های تحت تیمار با ریتالین بود.

روش کار

این مطالعه تجربی بر روی 36 سر موش نژاد ویستار نر که به 6 گروه 6 تایی تقسیم شدند انجام شد. دوزهای استفاده شده برای ریتالین mg/kg 10 و جینکو mg/kg 40 و90 بود. تجویزها برای 10 روز و به صورت گاواژ انجام گرفت. برای اندازه گیری میزان یادگیری احترازی از دستگاه شاتل باکس استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون کروس کالوالیس و با نرم افزار SPSS-23 ارزیابی گردید.

یافته ها:

 نتایج آزمون شاتل باکس در گروه مصرف کننده جینکو mg/kg 90 از بقیه گروه ها بهتر بوده و گروه مصرف کننده جینکو با دوز mg/kg 90 به همراه ریتالین نیز اختلاف معناداری با گروه کنترل داشتند (05/0> P).

نتیجه گیری:

 نتایج نشان داد مصرف جینکو mg/kg 90 باعث افزایش سطح یادگیری شرطی احترازی غیر فعال می شود. در مجموع نتایج این تحقیق بیان گر اثر مثبت دوز 90 جینکو به تنهایی و همراه با ریتالین بر یادگیری احترازی موش های تحت تیمار با ریتالین است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099178 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.