مروری کوتاه بر اثر ریزساختار پلی بوتادی ان خاتمه یافته با هیدروکسیل (HTPB) بر عمرکاربری سامانه پیونده برپایه آن

پیام:
چکیده:

دوغاب سامانه پیونده برپایه پلی بوتادی ان خاتمه یافته با هیدروکسیل (HTPB) باید در پایان مرحله اختلاط، گرانروی مناسبی داشته باشد تا ریخته گری به آسانی انجام شود. مدت زمان در دسترس برای ریخته گری مناسب سامانه پیونده پس از افزودن عامل پخت را عمر کاربری می نامند. مرور کوتاه اثر پارامترهای ریزساختاری HTPB بر عمرکاربری کامپوزیت های پرانرژی برپایه آن بسیار حائز اهمیت است. پارامترهای ریزساختاری HTPB شامل متوسط وزن مولکولی (عددی و وزنی) و توزیع آن، مقدار هیدروکسیل (گروه عاملی)، جزء وزن مولکولی زیاد، توزیع گروه عاملی و توزیع نوع آن و غلظت نسبی ریزساختارها (سیس، ترانس، وینیل) است. در این مقاله با معرفی هرکدام از پارامترهای ریزساختاری HTPB، اثر هر یک از آن ها بر عمرکاربری سامانه پیونده کامپوزیت های پرانرژی برپایه آن بررسی شده و امکان کنترل عمرکاربری این سامانه با نوآرایی ریزساختار پیش پلیمر سامانه پیونده HTPB، بدون کاهش خواص مکانیکی، بحث شده است. مرور نتایج پژوهش های انجام شده نشان داد، با افزایش متوسط وزن مولکولی و مقدار هیدروکسیل HTPB، عمرکاربری کاهش می یابد و گونه های با گروه عاملی کم باعث افزایش عمرکاربری سامانه پیونده می شوند.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099239 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.