نقش کارآفرینی گردشگری در توسعه روستایی استان همدان

چکیده:

در سال‌های اخیر، برای رفع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی حاشیه‌ای و یا روستاهایی که با کاهش فعالیت‌های کشاورزی سنتی روبرو شده‌اند، گردشگری در کانون توجه قرار گرفته است و از گردشگری روستایی بعنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی یاد شده است. در این راستا، هدف این تحقیق، بررسی نقش کارآفرینی گردشگری در توسعه روستایی استان همدان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را سرپرستان 7631 خانوار در روستاهای هدف گردشگری در استان همدان تشکیل داده‌اند. با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه آماری، شمار نمونه‌ 472 تن برآورد گردیده که با استفاده از روش نمونه‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌‌ها در روستاهای هدف گردشگری انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن با کسب نظر اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و صاحبنظران توسعه روستایی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با انجام آزمون مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای ترتیبی تامین شد(98/0-88/0=α). به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون ترتیبی استفاده گردید. نتیجه رگرسیون ترتیبی استفاده شده نشان داد که60/65 درصد از احتمال تغییرات متغیر وابسته توسعه روستایی می‌تواند توسط متغیرهای مستقل ریسک‌پذیری، خلاقیت و نوآوری، اعتمادبه نفس و قدرت تحمل ابهام تبیین شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099481 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.