اولویت بندی عوامل موثر بر خودکارآمدی زنان روستایی در شهرستان ملارد

چکیده:

هدف تحقیق حاضر، اولویت بندی عوامل موثر بر خودکارآمدی زنان روستایی در شهرستان ملارد می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- تحلیلی و از نظر زمان پژوهش، طولی گذشته نگر می باشد که از منطق پژوهش قیاسی پیروی می کند. جامعه آماری این تحقیق 613 نفر از زنان روستایی شهرستان ملارد می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مصاحبه شدند. پایایی ابزار پژوهش با ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف بین 73/0 تا 92/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 18 صورت گرفت. نتایج حاصل از اولویت بندی نشان داد گویه «میزان پخش برنامه های آموزشی از رادیو و تلویزیون» با ضریب تغییرات 26/20درصد، گویه «مشارکت در بهداشت و درمان خود و فرزندان» با ضریب تغییرات 70/14درصد، گویه «میزان شرکت در مراسم مذهبی» با ضریب تغییرات 57/23درصد، گویه «داشتن آزادی عمل در بازدید از بازارها و خرید کردن به تنهایی» با ضریب تغییرات 64/24درصد، گویه «دسترسی به امکانات و تجهیزات لازم برای فعالیت خود و خانواده» با ضریب تغییرات 47/31درصد، گویه «میزان احساس احترام از جانب دیگران» با ضریب تغییرات 94/18درصد اولویت اول متغیرهای تحقیق می باشند.

زبان:
فارسی
صفحه:
139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099486 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.