تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

پیام:
چکیده:
هدف این تحقیق، تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، به تعداد 230 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان، انتخاب شدند. و منظور از طبقات -کارشناسان(رسمی و قرار دادی) - و مدیران(مدیران بخش ها، معاونین، و روسای گروه ها) می باشند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها، از نظر استادان و خبرگان در حوزه مدیریت بهره گیری شد. روایی همگرا(تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول) برای تائید روایی سوال های پرسشنامه های مذکور استفاده شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه ظرفیت جذب93/0، برای پرسشنامه حکمرانی سازمانی 98/0، برای پرسشنامه سایش اجتماعی 94/0 و برای پرسشنامه رفتار نوآورانه 90/0 بود. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص توزیع نرمال داده ها و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار های اس. پی. اس. اس نسخه 88و آموس نسخه 24 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد ، بین ظرفیت جذب با رفتار نوآورانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین حکمرانی سازمانی با رفتار نوآورانه تاثیر مثبت بسیار ضعیفی وجود دارد. بین سایش اجتماعی با رفتار نوآورانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099510 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.