اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت های رفتاری تماشاگران فوتبال با میانجیگری رضایت

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت های رفتاری با میانجیگری رضایت تماشاگران فوتبال است. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری بود که 384 نفر از تماشاگران شهرآورد تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های جو استادیوم ، رضایت و نیات رفتاریتی تماشاگران از چن وهمکاران (2013) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. برای آزمون فرضیات نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان دادند که رضایت تماشاگر تاثیر ابعاد جو استادیوم ورزشی را بر رفتار تماشاگران و هواداران در آینده را میانجی گری می کند. ابعاد جو استادیوم ورزشی به ترتیب عملکرد تیم، تسهیلات، تجهیزات الکترونیک، کارکنان حرفه ای، رقابت تیم، سرگرمی، اشتیاق تماشاگران، رفتار تماشاگران، گروه تشویق کننده ها و آداب و رسوم تیم بیشترین تاثیر را در رضایت تماشاگران به صورت مستقیم و همچنین بر نیات رفتاری آنان به صروت غیر مستقیم داشتند. مدیران استادیوم-های ورزشی باید با ایجاد جوی مثبت در استادیوم ها و افزایش تجربه حضور و رضایت تماشاگران، از طریق توسعه و مدیریت عناصر مختلف جو استادیوم ورزشی، از جمله؛ تسهیلات مناسب و تجهیزات الکترونیک با کسب رضایت تماشاگران از پیامدهای نیات رفتاری آنان برخوردار گردند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099514 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.