مدل یابی روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش، انگیزه و رضایت بر رفتار آتی گردشگران ورزشی

پیام:
چکیده:
رشد مداوم گردشگری ورزشی آن را به یکی از محبوب ترین صنایع اوقات فراغت و بازار گردشگری تبدیل کرده است. هدف تحقیق حاضر تدوین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال (استقلال خوزستان و پرسپولیس) بودند. تعداد 381 نفر از تماشاگران به عنوان نمونه انتخاب شدند و به روش نمونه گیری در دسترس پرسشنامه ها در میان نمونه توزیع گردید. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه لی (2009) با 5 متغیر (انگیزه، نگرش، تصویر از مقصد، رضایت و رفتار آتی) و 31 گویه بود، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط 10 نفر از صاحب نظران بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و Smart PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد 40 درصد از تغییرات رضایت و 42 درصد از تغییرات رفتار آتی از طریق تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه قابل تبیین است. همچنین مدل روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش و انگیزه بر رفتار آتی گردشگران ورزشی از برازش مطلوبی برابر با 061/0 برخوردار بود. نتایج تحقیق نشان داد، وجود انگیزه، نگرش و تصویر از مقصد مناسب توسط گردشگران ورزشی، رضایت و رفتار آتی را به دنبال دارد. ادارک مثبت از انگیزه، نگرش و تصویر از مقصد، رضایت و رفتار آتی بیشتری را در گردشگران ورزشی پدید می آورد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.