تحلیلی بر عناصر شناختاری و موارد کاربست قرارداد لیسانس فرند

پیام:
چکیده:
قرارداد لیسانس منصفانه، معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند)، از راهبردهای مبتنی بر حقوق مالکیت فکری سازمان های تعیین استاندارد در مواجهه با فناوری هایی است که به حدی در یک صنعت اهمیت می یابند که به یک استاندارد فنی تبدیل می شوند. این قرارداد نقشی برجسته در توسعه استانداردهای فنی و بهره برداری و انتقال فناوری های ضروری استاندارد ایفا می کند. مقاله پیش رو می کوشد تا با روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی- توصیفی و با تعمق در رهیافت های مطروحه در حقوق کشورهای مختلف، ابعاد شناختاری قرارداد لیسانس فرند را تبیین و مواردی را که بنگاه های متقاضی یا مراجع قانونی از ظرفیت های این دست توافقات بهره می گیرند، بررسی  کند. نتایج این نوشتار مبین آن است که ترسیم ساختار لیسانس های فرند از سوی سازمان های تعیین استاندارد و محاکم با ابهامات و چالش های جدی مواجه است که خود بر تعیین حدود حقوق و تعهدات طرفین و نحوه استفاده از فناوری های ضروری استاندارد تاثیر نامطلوب گذاشته است. نظام حقوقی ایران از بستر حقوقی لازم جهت کاربست لیسانس فرند بی بهره است و قواعد عام موجود نیز گاه بیش از اینکه گره گشای معضلات باشند، خود به مانعی بر سر استفاده گسترده و کارا از این دست فناوری ها بدل می شوند؛ ازاین رو نوشتار حاضر می کوشد تا ضمن تحلیل موضوع و بهره گیری از تجربیات و یافته های حقوقی دیگر نظام ها، پیشنهادها و راهکارهایی را در مواجهه با مسائل خاص این توافق در چارچوب حقوق ایران ارائه کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
635 -653
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099708 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.