تاثیر بازاریابی رابطه مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و اعتماد به نشان تجاری بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان انجام شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی - پیمایشی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان یک شرکت مواد غذایی در شهرستان دزفول استان خوزستان می باشند که تعداد نامحدود درنظر گرفته شده است. با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد بازاریابی بری و پاراسومان (1991)، اعتماد به نشان تجاری بلستر و همکاران (2005) و کیفیت ارتباط با مشتریان سان (2004) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری از جمله آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بازاریابی رابطه مند(شامل: منافع مالی، عوامل اجتماعی و پیوندهای ساختاری) و نیز اعتماد به نشان تجاری (شامل: صداقت، اعتبار و خیرخواهی) بر پذیرش کیفیت ارتباط بین مشتریان و سازمان از دیدگاه مشتریان تاثیر دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099809 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.