بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت زعفران مطالعه موردی دهستان دشتخاک در استان کرمان

پیام:
چکیده:

زعفران از جمله محصولاتی است که به عنوان یک کشت جایگزین در استان کرمان معرفی می گردد. این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت زعفران در دشتخاک، در سال 1395 صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- استنباطی است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه، که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است (آلفای کرونباخ معادل 76/0)، به روش نمونه گیری تصادفی از 164 نفر جمع آوری گردید. از بین دو مدل لاجیت و پروبیت، بر اساس آماره های آکائیک و بیزین- شوارتز، مدل پروبیت، به عنوان مدل مناسب برگزیده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عواملی مثل میزان تحصیلات، میزان درآمد کشاورزی، تغییرکشت بر اساس اولویت کم آبی و تغییر کشت بر اساس اولویت توصیه سایر کشاورزان، تاثیر مثبت بر این پذیرش و عامل بار تکفل، تاثیر منفی بر پذیرش تغییرکشت داشته اند. ازآن جاکه کم آبی، جزء مهمترین عوامل موثر بر پذیرش تغییر کشت می باشد، بنابراین تمامی راهکارها، باید در جهت مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی باشد. امید است در آینده، دهستان دشتخاک، به عنوان یک الگوی نمونه و کارساز در جهت تغییر کشت، برای سایر بخش های استان کرمان، که با مشکل کم آبی در توسعه صنعت کشاورزی خود، دست به گریبان هستند تبدیل گردد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100090 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.