مقایسه ی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) با عضله ماهی قزل آلای پرورشی(Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور مقایسه ی میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت در گونه های مختلف ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) و قزل آلای پرورشی  (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. نمونه های ماهی از بازار ماهی فروشان اهواز تهیه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17، آزمون دانکن و آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) انجام شد که وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار در سطح 95 درصد (P=0.05)تعیین گردید. میزان کربوهیدرات در عضله ی هر دو نمونه  ماهی مورد مطالعه در این تحقیق    59/1 ±  72/2  و میزان فیبر غیر قابل سنجش و صفر بود. بالاترین میزان پروتئین، چربی، خاکستر به ترتیب     14/22  ،   76/6    ،   8/3   گرم در 100 گرم وزن خشک بود. بالاترین میزان رطوبت نیز   6/75   درصد بود. بالاترین میزان پروتئین و چربی در ماهی قزل آلای  پرورشی و بالاترین میزان خاکستر و  رطوبت در ماهی تیلاپیای وارداتی  بود. میزان خاکستر و پروتئین بین ماهی تیلاپیای وارداتی و قزل الای پرورشی اختلاف معنی داری  نداشت 0.05≤P)، اما میزان  چربی و رطوبت اختلاف معنی داری  داشت (0.05  P<).
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
168 -183
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100384 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.