بررسی وضعیت سواد سلامت و برخی عوامل مرتبط با آن در جمعیت 65-18 ساله

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

امروزه سواد سلامت به عنوان یک مسئله مهم جهانی در قرن 21 معرفی شده است. سواد سلامت از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان یکی از بزرگترین تعیین کننده های امر سلامت معرفی شده است. سواد سلامت عبارت است از میزان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامت است که برای تصمیم گیری متناسب سلامت لازم است.

روش کار

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی با حجم نمونه 1575 نفر در سال 1397 بر روی افراد 18 تا 65 ساله شهر دزفول انجام شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای سپس از روش نمونه گیری خوشه ای بصورت انتخاب در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه استاندارد سواد سلامت منتظری و همکاران بود . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 و روش های آماری ضریب هبستگی، تی تست، تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

نتایج

میانگین سنی افراد مورد پژوهش 3±32 و میانگین نمره سواد سلامت 70/19 بود. میانگین نمره سواد سلامتی به تفکیک ابعاد پنجگانه به ترتیب (مهارت دسترسی به اطلاعات) 67/26، (فهم و درک) 81/78، (خواندن اطلاعات) 79/71، (ارزیابی اطلاعات) 69/33، (تصمیم گیری و رفتار) 66/41 بوده است. در سطح بندی سواد سلامت، 12/9 درصد افراد دارای سواد سلامت ناکافی، 2/21 درصد نه چندان ناکافی، 37/90 درصد کافی، 5/26 درصد عالی بودند. همچنین نتایج نشان داد، ارتباط معنی داری بین سواد سلامت با متغیرهای زمینه ای مانند سطح تحصیلات، شغل ، وضعیت تاهل  وجود دارد اما این ارتباط با جنسیت افراد مورد پژهش معنی دار نبود.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد که 64/40 افراد مورد پژوهش دارای سواد سلامت مطلوب و 34/10 درصد دارای سواد سلامت ناکافی بودند که لازم است برنامه ریزی مناسب در جهت ارتقاء سطح سواد سلامتی در جامعه آماری این مطالعه صورت پذیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100425 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!