اثر عصاره هیدروالکلی میوه ستاره ای بر تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد در موش های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی میوه ستاره ای (کارامبولا) بر بافت کبد، آنزیم های کبدی و چربی های سرم در موش های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب بررسی شد.

مواد و روش ها:

 در این مطالعه تجربی، 30 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 3 گروه 10 تایی: 1- کنترل، 2- موش های تغذیه شده با جیره حاوی چربی بالا و 3- موش های تغذیه شده با جیره حاوی چربی بالا و تحت تیمار با mg/kg200 وزن بدن عصاره میوه ستاره ای تقسیم شدند. در گروه های هیپرلیپیدمیک، موش ها به مدت یک ماه جیره حاوی چربی بالا را دریافت کردند. سپس 2 موش از هر گروه انتخاب و برای تائید هیپرلیپیدمی، سطح سرمی کلسترول و تری گلیسیرید سنجش شد. پس از تائید هیپرلیپیدمی، موش های صحرایی گروه سوم، عصاره هیدروالکلی میوه ستاره ای را به مدت 21 روز به صورت گاواژ دریافت کردند. در آخر آزمایش، آنزیم های کبدی سرم، کلسترول و تری گلیسیرید سرم سنجش شد. پس ازآن جهت ارزیابی هیستوپاتولوژی، نمونه های بافتی کبد تهیه و مراحل آماده سازی بافتی به روش روتین انجام شد.

نتایج

تجویز عصاره کارامبولا (mg/kg bw 200) میزان تری گلیسیرید و کلسترول سرم را در مقایسه با گروه هیپرلیپیدمیک کاهش داد (به ترتیب P˂0.05 و P˂0.001). سطوح سرمی AST و ALT به طور معنی داری نسبت به گروه هیپرلیپیدمیک کاهش یافت (P< 0.05). در بررسی هیستوپاتولوژی نیز، دژنرسانس، واکوئلاسیون و تجمعات داخل سیتوپلاسمی در گروه درمان در مقایسه با گروه هیپرلیپیدمیک بهبود یافت.

نتیجه گیری:

 عصاره هیدروالکلی کارامبولا می تواند در بهبود آسیب های ناشی از هیپرلیپیدمی کبد نقش داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1896 تا 1902
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100780 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!