بهبود عملکرد ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم جنگل تصادفی در پیش بینی جریان رودخانه خرم آباد با استفاده از نویززدایی غیریکنواخت داده ها و الگوریتم سیمپلکس

پیام:
چکیده:

در این مطالعه به منظور شبیه سازی جریان ماهانه رودخانه خرم آباد ابتدا سری زمانی این رودخانه طی بازه زمانی 1334-1393 با استفاده از موجک مادر دابچیز سه به سه سطح تجزیه شده است. براین اساس مشخص شد که نویز غیریکنواختی شامل دو دوره زمانی با مرز مهرماه 1387 در این سیگنال وجود دارد. با اتخاذ رویکرد آستانه گذاری فراگیر، سطح آستانه برای بازه های زمانی 1334- 1387 و 1387 -1393 به ترتیب برابر 95/5 و 21/2 مترمکعب برثانیه محاسبه شد. سپس، با طرح آستانه گذاری نرم، سیگنال های فرکانس بالا جریان رودخانه به طور غیریکنواخت نویززدایی شده است. در ادامه، با استفاده از مدل های ماشین بردار پشتیبان (نسخه های ɛ و Nu) و الگوریتم جنگل تصادفی (RF)، سیگنال اصلی و سیگنال نویززدایی شده جریان رودخانه، شبیه سازی و مقایسه شدند. نتایج صحت سنجی مدل ها نشان داد با نویززدایی غیریکنواخت سیگنال جریان رودخانه، خطای مدل ɛ از 7/5 به 1/3، مدل Nu از 8/5 به 2/3 و RF از 5 به 9/2 مترمکعب برثانیه کاهش پیدا کرده است. نتایج حاصل از مقایسه دقت محاسباتی مدل های مذکور با استفاده از آزمون مرگان گرنجر نیوبلد (MGN) به ترتیب به مقدار 7/15-، 15- و 67/10- برآورد شده است. این مقادیر، نشان از بهبود معنادار عملکرد مدل های مورد استفاده در نتیجه نویززدایی غیریکنواخت سیگنال جریان دارد. در نهایت، با کاربرد الگوریتم بهینه ساز سیمپلکس در مدل های ɛD، NuD و RFD، میانگین جریان رودخانه با دقت بالایی در هر سه مدل محاسبه شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105114 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.