سبک مصرف سینما و رابطه آن با سواد سینمایی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سینما و مصرف سینمایی یکی از شاخص های مهم مصرف فرهنگی هر جامعه ای است. این پژوهش به بررسی سبک مصرف سینما در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ایلام و رابطه ی آن با سواد و دانش سینمایی پرداخته است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها ترکیبی از پرسشنامه ی محقق ساخته و دیگران ساخته بوده است که اعتبار و پایایی آن به ترتیب از طریق اعتبار صوری و آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه ایلام بود که از این میان، بر اساس جدول لین نمونه ای با حجم 400 نفر محاسبه و برای دسترسی به آنها از روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای متناسب با حجم استفاده شد. نتایج نشانگر همبستگی نسبتا قوی، مستقیم و معنادار سواد و دانش سینمایی با مصرف سینما بوده است. در مجموع، پژوهش نشان داد که سبک مصرف سینما به تبعیت از سواد و دانش سینمایی تحول می پذیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106171 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!