روابط ساختاری ادراکات والدینی، نیازهای بنیادین روانی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

 فرسودگی تحصیلی با خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه، حس و نگرش بدبینانه نسبت به مطالب درسی، احساس پیشرفت ضعیف در مسایل تحصیلی، کاهش احساس شایستگی و برخی از نشانگان افسردگی مشخص شده و می تواند از عوامل درون فردی و بافتی تاثیر پذیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری ادارکات والدینی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان با نقش واسطه ای نیازهای بنیادین روانشناختی در چارچوب نظریه خودتعیین گری انجام شد.

روش ها

در این پژوهش توصیفی- همبستگی، جامعه آماری را دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 97-96 تشکیل دادند. از این جامعه آماری تعداد 400 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها از طریق مقیاس ادراکات والدینی رابینز (Robbins)، مقیاس ارضای نیازهای بنیادین عمومی گانیه (Gagné) و فرم زمینه یابی دانشجویان پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش (Maslach) گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری AMOS-24 انجام شد.

نتایج

 ادراکات از فرزندپروری مادر و پدر به واسطه نیازهای بنیادین روان شناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان اثرغیرمستقیم و معناداری نشان داد(01/0≥P). مدل مسیر نیز از برازش مطلوبی برخوردار بوده (61/2=c2/df، 91/0=AGFI، 95/0=GFI، 96/0=CFI، 93/0=NFI، 94/0=TLI،06/0=RMSEA) و می تواند 54 درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی دانشجویان را تبیین کند.

نتیجه گیری

بر اساس یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد فراهم کردن محیط خانوادگی توام با حمایت والدین، برقراری روابط گرم و صمیمی و داشتن انتظارات متناسب با توانمندی های فرزندان، به ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی و در نهایت ارتقای سازگاری های تحصیلی آنان کمک می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
542 تا 553
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!