کاربرد الکتروفورز دوبعدی در شناسایی منابع مقاومت و حساسیت بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis f. sp. tritici West.) در گندم نان (.Triticum aestivum L)

نویسنده:
پیام:
چکیده:

بیماری زنگ زرد گندم ازجمله تنش های زیستی است که همه ساله کشاورزان زیادی را متحمل خسارت می نماید. مطالعه حاضر برای بررسی پاسخ پروتیینی گیاه گندم در حضور و عدم حضور بیماری زنگ زرد با کمک روش الکتروفورز دوبعدی صورت پذیرفت. شاخص های مقاومت نسبی شامل تیپ آلودگی، شدت بیماری، ضریب آلودگی، سطح زیر منحنی توسعه بیماری و نرخ آلودگی ظاهری ازجمله شاخص هایی هستند که برای شناسایی مقاومت یا حساسیت ارقام مختلف مورد استفاده قرار می گیرند در این مطالعه، ابتدا شاخص های مذکور برای 14 رقم گندم نان طی سه قرایت 7 روزه به دست آمدند. ارقام با استفاده از تجزیه خوشه ای مبتنی بر شاخص های مقاومت، به سه گروه حساس، مقاوم و نیمه مقاوم تقسیم ، دو رقم پیشگام و شهریار به ترتیب به عنوان مقاوم ترین و حساس ترین ارقام شناخته شدند. تغییرات در الگوی بیان پروتیین ها با استفاده از روش الکتروفورز دوبعدی در دو رقم مذکور موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد، که از مجموع 442 لکه پروتیینی تکرارپذیر، 27 لکه پروتیینی، تغییر بیان نشان دادند. از کل پروتیین های دارای تغییر بیان معنی دار، 17 لکه دچار افزایش بیان و 10 لکه دچار کاهش بیان شدند. به طور کلی، نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که تفاوت در الگوی پروتیوم دو رقم مقاوم و حساس گندم می تواند تغییر در میزان بیان آنزیم ها و پروتیین های درگیر در مقاومت را نشان دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106820 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.