بررسی اثر اسیدیته آب روی کارایی حشره کش های اسپیروتترامات و ایمیداکلوپراید علیه پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae در شرایط صحرایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مسایل مهمی که روی کارایی حشره کش ها بر علیه پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) مهم ترین آفت از گروه آفات درجه اول پسته ایران، موثر است، اسیدیته آبی است که برای سم پاشی استفاده می شود. در این پژوهش اثر حشره کش های اسپیروتترامات (مونتو®SC 10%) و ایمیداکلوپراید (کنفیدور®SC 35%) به همراه ترکیبات کاهنده اسیدیته آب (رکتیفایر® و سیترال pH ®)، بر کاهش انبوهی جمعیت تخم و پوره ی پسیل معمولی پسته در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بررسی شد. نمونه برداری یک روز قبل و 3، 7، 14، 21 و 28 روز پس از سم پاشی انجام شد. نتایج نشان داد که اضافه نمودن سیترال pH و رکتیفایر، تاثیر معنی داری بر افزایش کارایی حشره کش های اسپیروتترامات و ایمیداکلوپراید، برای کاهش جمعیت تخم نداشت و تنها در هفت روز بعد از سم پاشی، ترکیب ایمیداکلوپراید + رکتیفایر (58/91 درصد کاهش جمعیت تخم) سبب افزایش معنی دار کارایی آن شد. نتایج تاثیر تیمارهای مختلف روی جمعیت پوره پسیل معمولی پسته نشان داد که در تمام زمان های نمونه برداری میزان تاثیر حشره کش به همراه مواد کاهنده اسیدیته بیش تر از میزان تاثیر کاربرد حشره کش به تنهایی بود، اما تاثیر آن ها معنی دار نبود و فقط در سه و هفت روز بعد از تیمار، ترکیب رکتیفایر توانست تاثیر حشره کش ایمیداکلوپراید را به طور معنی داری افزایش دهد، به طوری که درصد کاهش جمعیت پوره در تیمار ایمیداکلوپراید + رکتیفایر در روزهای مذکور نمونه برداری 13/90 و 23/93 درصد ثبت شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107618 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!