فهرست مطالب

 • سال چهل و دوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بنت الهدی مرادی، زهرا شیبانی تذرجی*، مهدی بصیرت صفحات 1-12

  یکی از مسایل مهمی که روی کارایی حشره کش ها بر علیه پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) مهم ترین آفت از گروه آفات درجه اول پسته ایران، موثر است، اسیدیته آبی است که برای سم پاشی استفاده می شود. در این پژوهش اثر حشره کش های اسپیروتترامات (مونتو®SC 10%) و ایمیداکلوپراید (کنفیدور®SC 35%) به همراه ترکیبات کاهنده اسیدیته آب (رکتیفایر® و سیترال pH ®)، بر کاهش انبوهی جمعیت تخم و پوره ی پسیل معمولی پسته در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار بررسی شد. نمونه برداری یک روز قبل و 3، 7، 14، 21 و 28 روز پس از سم پاشی انجام شد. نتایج نشان داد که اضافه نمودن سیترال pH و رکتیفایر، تاثیر معنی داری بر افزایش کارایی حشره کش های اسپیروتترامات و ایمیداکلوپراید، برای کاهش جمعیت تخم نداشت و تنها در هفت روز بعد از سم پاشی، ترکیب ایمیداکلوپراید + رکتیفایر (58/91 درصد کاهش جمعیت تخم) سبب افزایش معنی دار کارایی آن شد. نتایج تاثیر تیمارهای مختلف روی جمعیت پوره پسیل معمولی پسته نشان داد که در تمام زمان های نمونه برداری میزان تاثیر حشره کش به همراه مواد کاهنده اسیدیته بیش تر از میزان تاثیر کاربرد حشره کش به تنهایی بود، اما تاثیر آن ها معنی دار نبود و فقط در سه و هفت روز بعد از تیمار، ترکیب رکتیفایر توانست تاثیر حشره کش ایمیداکلوپراید را به طور معنی داری افزایش دهد، به طوری که درصد کاهش جمعیت پوره در تیمار ایمیداکلوپراید + رکتیفایر در روزهای مذکور نمونه برداری 13/90 و 23/93 درصد ثبت شد.

  کلیدواژگان: اسپیروتترامات، ایمیداکلوپراید، بافر، رکتیفایر، سیترال pH، کیفیت آب، هیدرولیز
 • محمدرضا عالی منش*، حسین میرزایی نجفقلی صفحات 13-23

  یکی از راه های جدید کنترل باکتری های بیمارگر، استفاده از باکتری های دارای توانایی مهار زیستی مبتنی بر سیستم ضداحساس حد نصاب (توانایی کوینچری) است. بر این اساس جدایه های باکتریایی دارای قدرت کوینچری از ریزوسفر و فیلوسفر گیاهان مختلف جداسازی گردیدند. در بین جدایه های باکتریایی مورد بررسی، چهار جنس و گونه باکتریایی شامل Pseudomonas chlororaphis، Pseudomonas putida،Acinetobacter sp.  و Bacillus sp. به عنوان جدایه های باکتریایی برتر با توانایی کوینچری و قابلیت مهار زیستی بیمارگرهای باکتریایی جنس Pectobacterium معرفی شدند. فراوان ترین و قوی ترین جدایه های دارای توانایی کوینچری، فعالیت آنزیمی مرتبط با این پدیده از خود نشان دادند. سپس به منظور شناسایی ژن های آسیلازی و لاکتونازی این باکتری ها، آغازگرهایی طراحی و مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از بررسی آغازگرها، در جنس باسیلوس ژن لاکتونازی aiia، در جدایه های  P. chlororaphis سه ژن آسیلازی همولوگ pvdQ، quiP و  hacB(یا فقط دو ژن اول)، درP. putida دو ژن همولوگ pvdQ  وquiP و در Acinetobacter یک ژن آسیلازی ردیابی گردید.

  کلیدواژگان: Pseudomonas، Pectobacterium، ژن های لاکتونازی و آسیلازی
 • حسین موذن رضامحله، غلام خداکرمیان، نادر حسن زاده*، حمید رجبی معماری صفحات 25-38

  استان خوزستان تنها استان نیشکر خیز ایران محسوب می شود و سرمازدگی در بعضی از سال ها خسارت زیادی به این محصول ارزشمند وارد می کند. از آن جایی که تاکنون پژوهش جامعی در زمینه ی شناسایی باکتری هایی با پتانسیل تشکیل هسته ی یخ در سرمازدگی انجام نشده است این پژوهش با این هدف انجام شد. در این بررسی، از استرین های اندوفیت و اپی فیت جداشده از گیاه نیشکر واقع در موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و صنایع جانبی استفاده شد. ژن مولد هسته ی یخ توسط جفت آغازگرهای 3076f/3463r و 3308f/3463r ردیابی شد. برای بررسی پتانسیل یخ زدگی استرین های نماینده، چهار آزمون "تعیین فعالیت هسته ی یخ به روش انجماد درون لوله"، "آزمون انجماد قطره در دمای منفی بیست درجه سانتی گراد"، "آزمون هسته ی یخ روی برگ های بریده شده در شرایط آزمایشگاه" و "آزمون هسته ی یخ روی گیاه نیشکر در شرایط گلخانه" انجام شد. در پایان گونه های Burkholderia gladioli،Burkholderia fungorum، Burkholderia cantaminans،Mesorhizobium huakuii،Ochrabacterium ciceri،Microbacterium proteolyticum، Microbacterium foliorum، Ralstonia solanacearum، Ralstonia picketiiوXanthomonas compestris با شدت های مختلف علایم سرمازدگی را در آزمون های مذکور نشان دادند. برای هیچ کدام از استرین های گونه های مذکور، به غیر از استرین های گونه X. campestris در منابع و پژوهش های پیشین، فعالیت هسته ی یخ گزارش نشده است. آزمون های بررسی فعالیت هسته ی یخ استرین های انجام شده در آزمایشگاه و گلخانه نیز تاییدکننده نتایج حاصل از آزمون مولکولی بودند. علاوه بر آن، براساس این آزمون ها مشخص شد که رقم CP69-1062 حساس ترین و رقم CP73-21 مقاوم ترین رقم نسبت به مشکل سرمازدگی است. این نتایج اطلاعات خوبی برای تولیدکنندگان و تشویق آن ها به استفاده از ارقام مقاوم فراهم می آ ورد.

  کلیدواژگان: باکتری های اندوفیت، فعالیت هسته ی یخ، Burkholderia sp، انجماد قطره
 • محمدرضا علی پور، علی اصغر طالبی*، یعقوب فتحی پور، محمد مهرآبادی صفحات 39-46

  جدول زندگی زنبور Cephalonomia tarsalis (Ashmead) روی لارو سن سوم شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis (L.) در دمای ثابت 1± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بقا (lx) با افزایش سن زنبور کاهش یافت و امید به زندگی (ex) در بدو تولد 8/43 روز بود. نرخ تفریخ تخم (hx) 96/0 تعیین شد. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ ناخالص باروری و بارآوری به ترتیب 61/0±74/84 و 58/0±35/81 تخم و نرخ خالص باروری و بارآوری به ترتیب 03/2±9/60 و 95/1± 46/58 تخم در هر ماده تعیین شد. میانگین تعداد تخم تولید شده توسط یک زنبور ماده در هر روز 01/0± 56/2 عدد و نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیت زنبور روی لارو سن سوم شپشه دندانه دار غلات به ترتیب 001/0±104/0 و 001/0 ±11/1 بر روز محاسبه شد. مدت زمان لازم برای افزایش جمعیت به اندازه ی نرخ خالص تولیدمثل (R0) 065/0±2/36 روز و زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت زنبور، 059/0±62/6 روز تعیین گردید. نرخ ناخالص تولیدمثل زنبور 159/0±37 /61 تخم و نرخ خالص تولیدمثل 47/1±1/44 ماده به ازای هر زنبور ماده در طول عمر آن محاسبه گردید. بررسی توزیع سنی پایدار جمعیت زنبور نشان داد که 14/91 درصد جمعیت زنبور را مراحل نابالغ و 02/8 درصد جمعیت را مرحله بالغ تشکیل می دهد. نتایج نشان داد زنبور پارازیتویید C. tarsalis از پتانسیل خوبی در کنترل شپشه دندانه دار غلات برخوردار است.

  کلیدواژگان: Cephalonomia tarsalis، Oryzaephilus surinamensis، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ خالص تولیدمثل، جمعیت سنی پایدار
 • نیما خالدی*، فرشید حسنی صفحات 47-66

  جنس فوزاریوم دارای گسترشی جهانی است و بسیاری از گونه های آن، به ویژه Fusarium graminearum Schwabe وFusarium culmorum (W.G. Smith) Saccardo، می توانند طیف گسترده ای از گیاهان میزبان را آلوده کرده و باعث ایجاد انواع بیماری های مهم اقتصادی شوند. هدف از این مطالعه شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس برگ های درخت بومی چریش (Azadirachta indica A.Juss.) و بررسی تاثیر آنها روی شاخص های رشدی و فعالیت آنزیم های مخرب دیواره سلولی تولید شده توسط این بیمارگرها است. برگ های درخت چریش از منطقه ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان جمع آوری و پس از خشک کردن در سایه، اسانس گیری به روش تقطیر با آب به کمک دستگاه کلونجر انجام شد و ترکیبات اصلی آن با استفاده از کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی شناسایی شدند. ترکیبات اصلی شناسایی شده اسانس شامل بتا المن (2/27 درصد)، کاریوفیلن (9/15 درصد) و فیتول (3/15 درصد) بودند، که دارای اثرات ضد قارچی علیه F. graminearumو F. culmorumهستند. نتایج نشان داد که با توجه به آنکه میزان بیماری زایی F. culmorum کمتر ازF. graminearum بود اما حداقل غلظت مهارکنندگی اسانس، بتا المن، کاریوفیلن و فیتول علیه F. graminearum در مقایسه با F. culmorum بالاتر بود. اسپورزایی و جوانه زنی اسپورهایFusarium spp. به طور کامل توسط اسانس و فیتول مهار شدند. اثرات هم افزایی ترکیبات اصلی اسانس نشان داد که ترکیب فیتول با کاروفیلن موجب فعالیت سینرژیستی و در ترکیب با بتا المن موجب فعالیت افزایشی علیه گونه های Fusarium شد. اسانس و ترکیبات اصلی آن در غلظت کم، بدون تاثیری روی رشد میسلیومی قارچ های مورد بررسی موجب کاهش فعالیت های سلولاز و پکتیناز به عنوان مهم ترین آنزیم های مخرب دیواره سلولی شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که امکان استفاده از اسانس چریش و ترکیب فیتول برای کنترل بیماری های ناشی از گونه های Fusarium وجود دارد.

  کلیدواژگان: چریش، فوزاریوم، اثرات هم افزایی، حداقل غلظت مهارکنندگی، پکتی
 • مهدی کبیری رئیس آباد، سیدعلی اصغر فتحی*، قدیر نوری قنبلانی، بهنام امیری بشلی صفحات 67-80

  در پژوهش حاضر اثرات تک کشتی گوجه فرنگی و کشت نواری گوجه فرنگی (T)و شبدر (C) در سه نسبت جایگزینی شامل: یک ردیف گوجه فرنگی و دو ردیف شبدر (1T:2C)، دو ردیف گوجه فرنگی و دو ردیف شبدر (2T:2C) و سه ردیف گوجه فرنگی و دو ردیف شبدر (3T:2C) در تراکم شته جالیز Aphis gossypii Glover روی گیاه گوجه فرنگی، تنوع دشمنان طبیعی آن و نیز عمکلرد هر دو محصول در مزرعه آزمایشی در دو سال 1395 و 1396 بررسی شد. در هر دو سال مورد مطالعه، تراکم پوره ها و شته های بالغ در تک کشتی گوج ه فرنگی به طور معنی داری بیشتر از کشت های نواری بود. در بین کشت های نواری، کمترین تراکم پوره ها و شته های بالغ در سیستم کشت نواری 1T:2C مشاهده شد. در تحقیق حاضر 13 گونه شکارگر از روی گیاهان گوجه فرنگی آلوده به شته جالیز از مزرعه آزمایشی جمع آوری و شناسایی شد. در بین شکارگرها، گونه های Coccinella septempunctata L.، Episyrphus balteatus DeGeer  وChrysoperlla carnea (Stephens) فراوانی بیشتری را در هر دو سال مورد مطالعه داشتند. شاخص تنوع شانون (H´) و نیز شاخص یکنواختی پیلو (J´) برای ترکیب گونه های شکارگر در هر سه سیستم کشت نواری به طور معنی داری بالاتر از تک کشتی گوجه فرنگی بود. همچنین، در هر سه سیستم کشت نواری درصد شته های پارازیته نسبت به تک کشتی به طور معنی داری بیشتر بود. بالاترین نسبت برابری زمین، LER، (28/1 در سال 1395 و 30/1 در سال 1396) در سیستم کشت نواری 1T:2C مشاهده شد. بنابراین، هر سه الگوی کشت نواری گوجه فرنگی با شبدر به خصوص 1T:2C می توانند در برنامه های مدیریت شته جالیز در مزارع گوجه فرنگی توصیه شوند.

|
 • B. Moradi, Z. Sheibani Tezerji *, M. Basirat Pages 1-12

  Background and Objectives:

   Water pH is one of the most important factors that affects the inefficiency of insecticides against the common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae Burckardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), as the most important pest in Iran's pistachio orchards.

   Materials and Methods:

   In this study, the effect of insecticides including spirotetramat (Monvento® SC 10%) and imidacloprid (Confidor® SC 35%) and pH reducing agents, such as Rectiphier® and Citral pH®, on the reduction of population density of eggs and nymphs of common pistachio psyllid were investigated under field conditions. The experiment was carried out as randomized complete block design with four replications. The samplings were done one day before and 3, 7, 14, 21 and 28 days after spraying.

   Results:

   The results indicated that adding Rectiphier and Citral pH to the insecticides had no significant effect on increasing the efficacy of spirotetramat and imidacloprid on eggs population of pistachio psyllid, and only on 7 days after spraying, adding of Rectiphier to imidacloprid significantly increased the efficiency of the insecticide, and reduced the amount of oviposition of A. pistaciae (91.58%). The results of the effect of different treatments on nymphs population density of A. pistaciae showed that the effect of insecticides + pH reducing agents was more than application of insecticides alone, but their effect was not significant, and only on 3 and 7 days after spraying, Rectiphier significantly increased the effect of imidacloprid. The reduction of nymphal population densities in imidacloprid + Rectiphier treatment were 90.13% and 93.23%, on those sampling dates, respectively. 

  Discussion:

  PH reducers (Rectifier and Citral pH) could have the potential to increase the efficacy of spirotetramate and imidacloprid or other insecticides to control A. pistaciae and produce healthy crops, reduce costs, environmental hazards and side-effects on natural enemies and to minimize application of chemical insecticides. However, more research is needed with regard to the effect of different compounds of pH reducer, different concentrations of those compounds and also the effect of these compounds on different water pH. 

  Keywords: Spirotetramat, imidacloprid, Buffer, Rectiphier, Citral pH, water quality, Hydrolysis
 • M. R. Alimanesh *, H. Mirzaei Najafgholi Pages 13-23
  Background and Objectives

  Quorum sensing (QS) is a process of cell to cell communication that allows bacteria to be aware about cell density. In this phenomenon bacteria communicate with each other through signaling molecules such as N-acylhomoserine lactones (AHLs). Also, virulence gene expression in many pathogenic bacteria like Pectobacterium is under control of QS. Some bacteria can degrade AHLs molecules by a process called anti quorum sensing or quorum quenching (QQ); therefore, QQ can be used in biocontrol of plant pathogenic bacteria. The main purpose of this research was to detect QQ genes in strong QQ-based biocontrol bacteria.

  Materials and Methods

  In this investigation, QQ bacteria were isolated from rhizosphere and phyllosphere of some agricultural and non-agricultural plants using minimum media containing AHL. QQ bacteria were identified using biosensors CV026 and VIR07. Mechanism of QQ action was determined by heating, proteinase treatment and filtering methods. Afterwards, in order to find acylase and lactonase genes in these bacteria, homology searches were performed using BLASTn and BLASTp in NCBI. Then, several primers were designed by several softwares including CLC main workbench 5.5, Primer Premier 6, Primer3, Oligo7 and primer BLAST.

  Results

  The most abundant and strongest QQ isolates were shown enzymatic activity. Main twenty-seven isolates with high QQ activity were detected. Four genera and species including Pseudomonas chlororaphis, Pseudomonas putida, Acinetobacter sp. and Bacillus sp. were found as the bacteria with highest QQ and biocontrol ability against Pectobacterium. As a results of this study, in the Bacillus Aiia lactonase gene;in P. chlororaphis three acylase genes of pvdQ، quiP and hacB; in P.putida two acylase genes of  pvdQ and quiP  and in Acinetobacter one acylase genes were traced.

  Discussion

  According to the results of this investigation, Pseudomonas genus was determined as the frequent QQ bacteria. Also, P. chlororaphis species with the strongest QQ activity, were divided in to two groups; the first isolates with two acylase genes (pvdQ and quiP) and the second isolates containing extra homologous acylase hacB. Isolates of the latter group with the most detected genes involved in QQ, were identified as the best QQ-based biocontrol bacteria against Pectobacterium.

  Keywords: Cell communication, Pseudomonas, Pectobacterium, acylase, lactonase genes
 • H. Moazzen Rezamahalleh, GH. Khodakaramian, N. Hassanzadeh *, H. Rajabi Memari Pages 25-38

  Background and Objectives:

   Khuzestan is the only province with sugarcane cultivation. One of the limiting factors in the production of this crop is the occurrence of frost damages in some years. Since no comprehensive research has yet been conducted on detection and evaluation of bacteria with the potential to form nuclear ice in frostbite, this study was carried out to evaluate this subject.

   Materials and Methods:

   This study was carried out in the laboratory of Institute for Research and Training of Sugar and Auxiliary Industries. Endophytic and epiphytic strains of bacteria were isolated from sugarcane. To test the freezing potential of representative strains, four tests including, "determination of Ice nucleation activity by freezing in the tube", "freezing droplet test at -20 °C", "Ice nucleation test on sugarcane cut leaves in vitro" and "Ice nucleation test on sugarcane plant in greenhouse conditions" were performed. Also the genes of the nucleus were detected by 3076f / 3463r and 3308f / 3463r specific primers. 

  Results:

   Results show that bacteria species B. gladioli, B. fungorum, B. cantaminans, M. huakuii, O. ciceri, M. proteolyticum, M. Foliorum, R. solanacearum , R. picketii and X. campestris had different degrees of symptoms. In addition, the genes of the nucleus were detected by 3076f / 3463r and 3308f / 3463r specific primers. For all of above mentioned bacterial strains, specifically strain X. campestris, no references have been reported of ice nucleation activity. To assess susceptibility or resistance of sugarcane, cultivar CP69-1062 were the most susceptible and highly damaged in the tests including "Ice nucleation test on sugarcane cut leaves in vitro" and "Ice nucleation test on sugarcane plant in greenhouse conditions". In addition, CP57-614 and CP48-103 cultivars showed minimum variation in frosting in compression to CP69-1062 cultivar. Two cultivars including CP73-21 and SP70-1143 exhibited a high degree of resistance to frostbite.

   Discussion:

   Due to the high variation among Ice-Nucleating bacteria and the sensitivity of commercial cultivars, our finding can be a suitable option for producers and encourage them to use resistant cultivars in the field.

  Keywords: Endophytic bacteria, Ice Nucleation-Activity, Burkholderia sp, freezing droplet
 • M. Alipour, A. Talebi*, Y. Fathipour, M. Mehrabadi Pages 39-46

  Background and Objectives:

   Life table parameters are important and key tools to reveal the reproductive and population growth potential of natural enemies regarding control of their prey/host. 

  Materials and Methods:

   The initial population of Cephalonomia tarsalis was collected from wheat storage facilities in Tehran province. Life table parameters of C. tarsalis on the 3th instar larvae of Oyzaephilus surinamensis were investigated using100 newly laid eggs (as a cohort) at temperature of 25±1 °C, 60±5% R.H. and photoperiod of 16:8 (L:D) hours. The daily counts of mortality and fecundity were arranged as a life table and used to calculate net reproductive rate (Ro), intrinsic rate of increase (rm), finite rate of increase (λ), mean generation time (T) and doubling time (DT).

   Results:

   As a result of this study survival rate (lx) decreased with increasing age and life expectancy (ex) at birth 43/8 days. Egg hatch rate (hx) was determined to be 0.96. As a result of this study, the gross fecundity and fertility rates were determined to be 84.74±0.61 and 81.35±0.58 and net fecundity and fertility rates were 60.9±2.03 and 58.46±1.95, respectively. The average number of eggs produced per female per day was 2.56±0.01. The intrinsic rate and finite rate of C. tarsalis on the 3th instar O. surinamensis were 0.104±0.001 and 1.11±0.001 day-1 , respectively. Time required to increase the population to the size of the net reproduction rate and doubling times were 36.2±0.065 and 6.62±0.059 days, respectively. The gross and net reproduction rate were 61.37±0.159 egg and 44.1±1.47 females/females/generation, respectively. The results of this study on the stable age distribution showed that 91.14 % and 8.02 % of the population belonged to immature stage and adults, respectively.

   Discussion:

  Based on the findings, it could be concluded that C. tarsalis has a good potential to control its host, C. tarsalis.

  Keywords: Cephalonomia tarsalis, Oyzaephilus surinamensis, intrinsic rate of increase, net reproduction rate, stable age population
 • N. Khaledi*, F. Hassani Pages 47-66

  Background and Objectives:

   The genus Fusarium has a worldwide distribution and many of its species, especially Fusarium graminearum Schwabe and Fusarium culmorum (W.G. Smith) Saccardo can infect a wide range of host plants and cause a variety of economically important diseases. The aim of this study was to identify the constituents of essential oil from leaves of native neem tree (Azadirachta indica A.Juss.) and their effect on growth performance and activity of cell wall degrading enzymes produced by these pathogens. 

  Materials and Methods:

   The leaves of neem tree were obtained from Iranshahr region of Sistan and Baluchestan province and dried in the shade. The essential oil was extracted by hydrodistillation using a clevenger apparatus and its major constituents were identified by gas chromatographymass spectrometry. 

  Results:

   The major constituents in the essential oil were β-elemene (27.2%), caryophyllene (15.9%) and phytol (15.3%), which have antifungal effects against F. graminearum and F. culmorum. The results showed that although the pathogenicity of F. culmorum was lower than F. graminearum, but the minimum inhibitory concentration of essential oil, βelemene, caryophyllene and phytol against F. graminearum was higher than F. culmorum. Sporulation and spores germination of Fusarium spp. were completely inhibited by essential oil and phytol. Synergistic effects of the main constituents of essential oil showed that combining phytol with caryophyllene induced a synergistic activity against Fusarium spp. and in combination with β-elemene caused an additive effect. Activities of cellulase and pectinase, as main cell wall degrading enzymes were decreased by essential oil and its main constituents at low concentration without affecting mycelial growth of fungi studied. 

  Discussion:

   The findings of this research showed that there is a possibility of using neem oil and phytol compound to control diseases caused by Fusarium species.

  Keywords: Neem, Fusarium spp., Synergistic effects, Minimum inhibitoryconcentration, Pectinase, Cellulose, Phytol
 • M. Kabiri Raeis Abad, S. A. A. Fathi *, Gh. Nouri Ganbalani, B. Amiri Besheli Pages 67-80

  Background and Objectives:

   The melon aphid, Aphis gossypii Glover, is one of the most important pests of tomato in Iran. This aphid causes severe damage on tomato crop in northern Iran. 

  Materials and Methods:

   Present study was conducted in an experimental field, 0.3 h, in Behshahr region in Mazandaran province based on a randomized completely block design. In this study, the effectiveness of intercropping tomato (T) with clover (C) in the three combinations: (1) one row of tomato with two rows of clover (1T:2C), (2) two rows of tomato with two rows of clover (2T:2C), and (3) three rows of tomato with two rows of clover (3T:2C) along with sole tomato were assessed on the densities of melon aphid, Aphis gossypii Glover, diversity of its natural enemies and yield of both crops in 2016 and 2017.

   Results:

   The density of nymphs and adults of A. gossypii were significantly higher in sole tomato compared with intercrops. Among intercrops, the lowest density of nymphs and adults of A. gossypii were observed in 1T:2C intercrop. In present study, 13 predator species were collected and identified on aphid-infested plants of tomato in the experimental field. Among the predators, Coccinella septempunctata L., Chrysoperla carnea (Stephens) and Episyrphus balteatus DeGeer had more abundance in the two studied years.  The Shannon diversity index (H´) and the Pielou’s evenness index (J´) for composition of predator species were significantly higher in intercrops compared with sole tomato crop. Moreover, more nymphs and adults of A. gossypii were parasitized in all intercrops compared with sole tomato crop in 2016 and 2017. The highest value of land equivalent ratio was found in 1T: 2C (LER = 1.28 in 2016 and 1.30 in 2017) among intercrops in the two cropping seasons.   

  Discussion:

   All the three intercropping patterns of tomato with clover including 1T:2C, 2T:2C and 3T:2C, especially 1T:2C could be recommended in management programs of the melon aphid in tomato fields.

  Keywords: Aphis gossypii, Biodiversity, Intercropping, parasitoids, predators, Yield