پارامترهای جدول زندگی زنبور Cephalonomia tarsalis (Hym.: Bethylidae) پارازیتوئید شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis (Col.: Silvanidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جدول زندگی زنبور Cephalonomia tarsalis (Ashmead) روی لارو سن سوم شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis (L.) در دمای ثابت 1± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ بقا (lx) با افزایش سن زنبور کاهش یافت و امید به زندگی (ex) در بدو تولد 8/43 روز بود. نرخ تفریخ تخم (hx) 96/0 تعیین شد. بر اساس نتایج بدست آمده نرخ ناخالص باروری و بارآوری به ترتیب 61/0±74/84 و 58/0±35/81 تخم و نرخ خالص باروری و بارآوری به ترتیب 03/2±9/60 و 95/1± 46/58 تخم در هر ماده تعیین شد. میانگین تعداد تخم تولید شده توسط یک زنبور ماده در هر روز 01/0± 56/2 عدد و نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیت زنبور روی لارو سن سوم شپشه دندانه دار غلات به ترتیب 001/0±104/0 و 001/0 ±11/1 بر روز محاسبه شد. مدت زمان لازم برای افزایش جمعیت به اندازه ی نرخ خالص تولیدمثل (R0) 065/0±2/36 روز و زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت زنبور، 059/0±62/6 روز تعیین گردید. نرخ ناخالص تولیدمثل زنبور 159/0±37 /61 تخم و نرخ خالص تولیدمثل 47/1±1/44 ماده به ازای هر زنبور ماده در طول عمر آن محاسبه گردید. بررسی توزیع سنی پایدار جمعیت زنبور نشان داد که 14/91 درصد جمعیت زنبور را مراحل نابالغ و 02/8 درصد جمعیت را مرحله بالغ تشکیل می دهد. نتایج نشان داد زنبور پارازیتویید C. tarsalis از پتانسیل خوبی در کنترل شپشه دندانه دار غلات برخوردار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107621 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!