برآورد همبستگی ژنتیکی و وراثت پذیری صفات زردتاغ (.Haloxylon persicum Bge) در باغ بذر استان یزد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش پیش رو با هدف برآورد صفات ژنتیکی زردتاغ (Haloxylon persicum Bge.) مستقر در باغ بذر تاغ استان یزد با استفاده از روش REML انجام شد. از بین توده های زردتاغ موجود در رویشگا ه های مختلف استان یزد، 60 پایه با ظاهر مناسب، کیفیت مطلوب، توازن نسبی بین تاج و تنه، مقاوم به آفات و بیماری ها و دارای بذرهای با قوه نامیه زیاد انتخاب شدند. پس از کاشت بذر و تولید نهال، نهال ها با حفظ شجره و براساس نقشه روی ردیف هایی با فواصل شش متر کاشته شدند.ثبت مستمر صفات نها ل ها با هدف ارزیابی ژنتیکی ژنوتیپ ها طی پنج سا ل و سالانه در سه نوبت انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل صفات رویشی ارتفاع، گسترش تاج، قطر یقه، تعداد شاخه های فرعی، شادابی، تولید بذر و آلودگی به سفیدک و پسیل بود. نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی ژنتیکی بین قطر تنه و تاج و ارتفاع و آلودگی به سفیدک وجود دارد و این صفات همبستگی محیطی زیادی با هم دارند. با این حال، در همه موارد همبستگی محیطی کمتر از همبستگی ژنتیکی برآورد شد که بیانگر سهم بیشتر ژنتیک در ایجاد تنوع بین پایه ها بود. برآورد وراثت پذیری صفات نیز نشان داد که بیشترین وراثت پذیری به صفات ارتفاع و قطر تاج و کمترین آن به مقدار آلودگی به سفیدک مربوط است. به طوری که مقدار وراثت پذیری صفت ارتفاع، قطر تاج، قطر تنه، تعداد شاخه های فرعی، آلودگی به سفیدک و شادابی به ترتیب 619/0، 616/0، 509/0، 335/0، 170/0، و 200/0 برآورد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
475 تا 484
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108019 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!