اثر فرمولاسیون PGPR ، کود شیمیایی، و ترکیب آنها روی صفات فیزیولوژیکی و کیفیت برگواره های بنت قنسول(Poinsettia)

پیام:
چکیده:

هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثرات فرمولاسیون PGPR، کود شیمیایی و ترکیب آن ها روی برخی ویژگیهای رنگ و محتوای عناصر غذایی برگواره های دو کولتیوار Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch  در یک گلخانه تحقیقاتی در طی دوره ژوییه 2015 تا ژوییه 2017 بود. تیمارهای فرمولاسیون های مختلف باکتریایی شامل موارد زیر بود:(1) BI: Paenibacillus polymyxa TV-12E+Pseudomonas putida TV-42A+Pantoea agglomerans RK-79, (2) BII: Bacillus megaterium TV-91C+Pantoea agglomerans RK-92+Bacillus subtilis TV-17C, (3) BIII: Bacillus megaterium TV-91C+Pantoea agglomerans RK-92+Kluyvera cryocrescens TV-113C, and (4) BIV: Bacillus megaterium TV-91C+Pantoea agglomerans RK-79+Bacillus megaterium TV-6D).همچنین، تیمارهای کود شیمیایی شامل بود بر مصرف مقدار کامل کود معمول (CF= 150 گرم در 100 لیتر) و ترکیبی از مقدار کود در حد 50% همراه با هریک از فرمولاسیون های کود باکتریایی) و تیمار شاهد. اندازه گیری های آزمایش عبارت بود از زمان اولین برگ قرمز رنگ، دوره زندگی، خواص رنگ ها(L، a*، و b*) محتوای آنتوسیانین، محتوای کلروفیل در برگ سبز، و عناصر غذایی ماکرو ومیکرو در برگواره ها(bracts). تیمارهای CF و BII+CF  موجب تسریع در افزایش رنگ برگواره ها(01/4%) شد. مشخص شد که در مقایسه با تیمار شاهد، تیمار CF (76/7%) و BI+CF (30/6%)،و BII+CF (27/5%) افزایش معنی دار روی مقدار کلروفیل در برگواره های بنت قنسول داشتند. تیمارهای BI و BIV درمقایسه با تیمار شاهد، برگواره های تیره رنگ تری داشتند. بیشترین مقدار نیتروژن کل (69/3%) فسفر محلول (33/4285 میلی گرم در کیلوگرم)، پتاسیم (45/28132 میلی گرم در کیلوگرم) و کلسیم (03/ 8299 میلی گرم در کیلوگرم) در تیمار BII+CF مشاهده شد. نیز، مشخص شد که فرمولاسیون های باکتریایی BI، BIV+CF، و BII+CF  اثر های مثبت روی برخی ویژگی های زیبایی و کیفی گیاه مزبور و عناصر غذایی در برگواره های بنت قنسول داشتند ومی توان در تولید این گیاه به عنوان محصولات زیستی ازآنها استفاده کرد. از این قرار، در تولید بنت قنسول، فرمولاسیون های باکتریایی می توانند به جای کود شیمیایی یا برای کاهش مصرف آنها به کار روند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
775 -787
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113920 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.