کاهش پارامترهای تبادل گازی و کیفیت بازارپسند گل رز (Rosa hybrida ‘Club-Nika’) تحت تنش آبی صرف نظر از سیستم های تربیتی

پیام:
چکیده:

با هدف بررسی فرآیندهای فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی درگیر در فرآیندهای سازگاری رزهای شاخه بریده، پژوهش حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه سطح تنش آبیاری (100، 75 و 50 درصد نیاز آبیاری) در ترکیب با دو سیستم تربیت "کمانی و پایه بلند" در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که تنش آبی به طور معنی داری صفات کیفی، مورفولوژیکی و هم چنین روابط آبی رزهای شاخه بریده را کاهش داد. سرعت فتوسنتز خالص، میزان تعرق و هدایت روزنه ای به طور معنی داری در واکنش به تنش آبی کاهش یافتند، با این حال کارایی مصرف آب و میزان دی اکسید کربن زیر روزنه ای متاثر از تنش آبی واقع نشدند. تنش آبی هم چنین تاثیری بر محتوای کلروفیل برگ ها و تجمع پرولین نشان نداد. نظر به عدم تغییر میزان دی اکسید کربن زیر روزنه ای در این پژوهش، به نظر می رسد که هر دو محدویت روزنه ای و غیر روزنه ای در کاهش میزان آسیمیلاسیون دی اکسید کربن تحت تنش آبی موثر هستند. صرف نظر از رژیم های آبیاری، رزهای پرورش یافته با سیستم تربیت پایه بلند برتری محسوسی در صفات کیفی و کمی اندازه گیری شده در مقایسه با سیستم تربیت کمانی نشان دادند. در همین راستا، عملکرد شاخه های ممتاز (طول شاخه بیشتر از 60 سانتی متر) در روش پایه بلند در مقایسه با روش مرسوم کمانی افزایش حدود 60 درصدی نشان داد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که رزهای شاخه بریده صرفا از طریق تغییر در سطوح مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و نه تاثیر منفی در سطوح بیوشیمیایی به تنش آبی واکنش نشان دادند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
837 -849
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113925 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.