اقدام به خودکشی توسط نوجوانان: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

از آنجا که اقدام به خودکشی در میان نوجوانان یک چالش بزرگ است، این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط بر اقدام به خودکشی در میان نوجوانان انجام شد.

مواد و روش کار

این مطالعه یک تحقیق کیفی به روش تحلیل محتوا  انجام شد و نمونه های آن 10 نوجوانان دارای سابقه اقدام به خودکشی مراجعه کننده به مراکز بهزیستی شهرستان لارستان در سال 1397 بودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت.

یافته ها

5 طبقه شامل برهم خوردن رابطه عاطفی، درگیری با خانواده، فروپاشی ساختار خانواده، مشکلات روانی و استفاده از روش های مقابله ای ناکارآمد از داده ها استخراج شد.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های این مطالعه، با تمرکز بر پیشگیری از عوامل خطرساز منجر به اقدام خودکشی در نوجوانان، آموزش نحوه مقابله با تنش و افزایش دسترسی نوجوانان به خدمات تخصصی مشاوره ای و شبکه های اجتماعی مفید، می توان سیستم حمایتی مناسبی را برای این افراد فراهم آورد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
159 -166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117104 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.