بررسی تاثیر مداخله آموزشی مدرسه محور بر عبور ایمن از خیابان در دانش آموزان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مدرسه محور بر عبور ایمن از خیابان در دانش آموزان دوره اول ابتدایی شهر یزد انجام گرفت.

مواد و روش کار

در این پژوهش نیمه تجربی دو مدرسه از بین مدارس ابتدایی شهر یزد به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. تعداد 66 نفر دانش آموز دوره ی اول ابتدایی از دو مدرسه فوق در سال تحصیلی 98-97 بصورت تصادفی انتخاب شدند. مداخله شامل آموزش نظری و عملی در محیط مدرسه بود. ابزار گردآوری داده ها، چک لیستی محقق ساخت مشتمل بر 12 سوال بود. تحلیل داده ها با نرم افزار spss21  انجام شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که کمترین میزان رعایت رفتار ایمن مربوط به رفتار عبور از خط عابر پیاده و عبور از پل عابر پیاده بود. میانگین نمره رعایت رفتار ایمن در عبور از خیابان قبل و بعد از آموزش به ترتیب (2)9/24 و (0/75)11/62 بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. میانگین نمره رفتارهای ایمن ترافیکی دختران پس از مداخله (0/48)117/7 و برای پسران (0/93)11/45 بود که این تغییرات از نظر آماری معنی دار بودند.

نتیجه گیری

یافته ها نشان داد که مداخله آموزشی با استفاده از روش مدرسه محور بر عبور ایمن از خیابان در دانش آموزان تاثیر گذار بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
167 تا 175
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117105 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!