تحلیل رابطه بین نوع شخصیت فردی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان های زاهدان و خاش

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش، تحلیل رابطه بین نوع شخصیت فردی و فرسودگی شغلی کارکنان کشاورزی شهرستان های زاهدان و خاش بود. با توجه به جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان از 212 نفر، 166 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. تکنیک نمونه گیری از نوع طبقه بندی تصادفی بود. برای گردآوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد فرسودگی شغلی مسلج و پنج عاملی شخصیتی کاستا و مک کری استفاده شد که روایی صوری به وسیله پنل متخصصان و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته های پژوهش نشان داد کارکنان جهاد کشاورزی هر دو شهرستان مورد ارزیابی از نظر آماری دچار فرسودگی شغلی بودند. آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که پاسخ گویان افراد وظیفه شناس، توافق ناپذیر، ناپذیرا در تجربه ها و دارای ثبات احساسی بودند. هم چنین، نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد، متغیرهای روان رنجوری، وظیفه شناسی و پذیرا بودن توانایی تببین 4/35 درصد از تغییرهای واریانس متغیر فرسودگی شغلی کارمندان جهاد کشاورزی را تبیین کنند. افزون بر آن، از بین مولفه تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی متغیر وظیفه شناسی دارای بیش ترین اهمیت بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
160 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117714 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.