بهینه سازی سیستم جوانه زنی آرابیدوپسیس برای مطالعات تغذیه ای در کشت های بدون خاک

پیام:
چکیده:

آرابیدوپسیس مهمترین گیاه مدل در تحقیقات تغذیه و ژنتیک گیاهی است. این آزمایش براساس اهمیت پرورش آرابیدوپسیس در سیستمهای بدون خاک به منظور آزمایشهای دقیق تغذیه ای و اهمیت سیستم جوانه زنی کارآمد و تولید گیاهچه های سالم، در بسترترکیبی آگار وعناصر معدنی اجراگردید. برهمین اساس میکروتیوب های دو میلی لیتری به طول 10 میلی متر برش وتوسط نوارچسب عریض به شکل وارونه به میز هود متصل وسپس بامحیط کشت حاوی آگار (55/0%) و عناصر معدنی (هوگلند) با نسبت حجمی 1:1 پر شدند. پس از انجماد محیط کشت، میکروتیوب ها به شکل معمولی و طبیعی برگردانیده و بذور استریل و استراتیفه شده آرابیدوپسیس در آن ها کشت و سپس به اتاقک رشد با شرایط محیطی کنترل شده منتقل گردیدند. درصد جوانه زنی بذور، وزن تر و خشک برگ، سطح رزت و گیاهچه های سالم و قابل انتقال (210 گیاهچه) طی سه هفته اول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش بیانگر کارایی سیستم طراحی شده به منظور جوانه زنی بذور آرابیدوپسیس برای کشت های بدون خاک بود. درصد جوانه زنی بذور کشت شده بیش از 5/97% بود.بیش از 85% گیاهچه های تولیدی سالم، دارای رشد مناسب و یکنواخت، به ویژه دارای ریشه های سالم و قابل بررسی در مطالعات بیولوژی ریشه و قابل انتقال به محیط کشت اصلی بودند. نشاهای تولید شده دراین سیستم در هفته سوم و در مرحله 8 برگی پس از کشت آماده انتقال به محیط اصلی کشت بودند. براساس نتایج آزمایش سیستم طراحی شده در این تحقیق بدلیل کارایی بالا، کنترل دقیق محیط کشت جوانه زنی و رشد ریشه، جهت آزمایش های مربوط به جوانه-زنی و کشت آرابیدوپسیس در سیستم بدون خاک به ویژه آزمایشات مرتبط با تغذیه معرفی می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117754 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.