تقویت اثرات ضد دردی متعاقب تجویز همزمان مهارکننده گیرنده وانیلوئیدی و مهارکننده سیکلواکسیژناز نوع 2 در مدل درد فرمالین درموش صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مشخص شده گیرنده هایی با نام کلی transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 یا به اختصار TRPV1 درانتقال درد نقش اساسی ایفا می کنند و آنتاگونیست این گیرنده یعنی کاپسازپین می تواند در تسکین درد موثر باشد. از سوی دیگر آنزیم سیکلواکسیژناز 2 (COX 2) به طور اختصاصی در سلول های اعصاب مرکزی، در نورون های گلوتاماترژیک هیپوکامپ و کورتکس مغز یافت می شود. مهار سیکلو اکسیژناز از طرق مختلف (مرکزی و محیطی) می تواند در از بین بردن درد دخیل باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین اثرات ضددردی مرکزی کاپسازپین و برهم کنش احتمالی آن با مهارکننده آنزیم سیکلواکسیژناز در مغز است.

روش ها

در این تحقیق از موش های صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 250-200 گرم استفاده گردید. با استفاده از روش جراحی استریوتکس، کانولی ازجنس فولاد ضدزنگ در بطن جانبی مغز قرار داده شد. یک هفته پس از جراحی، داروها در داخل بطن جانبی تزریق و 10 دقیقه بعد از تزریق دارو، آزمون فرمالین آغاز شد. اثر ضددردی دارو بر اساس نمره دهی رفتارهای ناشی از درد با متد دوبوآسون و دنیس بررسی گردید.گروه های مورد بررسی شامل گروه های دریافت کننده کاپسازپین (5 و 50 نانومول)، سلکوکسیب (2 و 20 نانومول) و گروه دریافت کننده همزمان کاپسازپین (5 نانومول) و سلکوکسیب (2 نانومول) بود.

یافته ها

 محاسبه سطح زیر منحنی شدت رفتار ناشی از درد نشان می دهد که گروه درمانی دریافت کننده کاپسازپین 5 نانومول (1/1 ± 92/4) و کپسازپین 50 نانومول (2/1 ± 57/02) و گروه درمانی دریافت کننده سلکوکسیب 2 نانومول (1/1 ± 83/9) و سلکوکسیب 20 نانومول (1/4 ± 51/6) کاهش معنی داری در رفتار درد ناشی از آزمون فرمالین در مقایسه با گروه کنترل (2/0 ± 103/6) نشان دادند. تجویز همزمان دوزهای 2 نانو مول سلکوکسیب و 5  نانو مول کاپسازپین موجب کاهش معنی دار سطح زیر منحنی میزان شدت درد (0/8 ± 50/6) در مقایسه با گروه کنترل و گروه های دریافت کننده دوزهای 2 نانو مول سلکوکسیب و 5 نانو مول کاپسازپین به تنهایی گردید.

نتیجه گیری

 به نظر می رسد که یک اثر تجمعی یا سینرژیستی بین مهارکننده های گیرنده وانیلوییدی و مهار کننده های آنزیم سیکلواکسیژناز در اثرات ضددردی در آزمون فرمالین وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
203 -213
لینک کوتاه:
magiran.com/p2119907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.