استخراج مولکول های اسید ریبونوکلئیک با کیفیت بالا از مغز موش صحرایی با استفاده از یک روش ارزان قیمت

پیام:
نوع مقاله:
گزارش موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

استخراج مولکول های اسید ریبونوکلییک (RNA) با کیفیت بالا از بافت های دارای چربی فراوان مثل مغز یکی از چالش های جدی محققین علوم اعصاب به شمار می رود. به این منظور کیت های تجاری گران قیمتی تولید شده است که بسیاری از محققین به دلیل کمبودهای منابع مالی قادر به استفاده از آنها نیستند. در این مقاله ما یک روش ساده و ارزان قیمت را پیشنهاد می کنیم.

روش ها

موش های صحرایی نر نژاد ویستار یک ماهه مورد استفاده قرا گرفتند. حیوانات توسط کلروفورم بیهوش شده و سپس هیپوکمپ مغز آن ها خارج گردید. RNA کل بافت مغز توسط کیت RNX-Plus شرکت سیناکلون استخراج شد. کیفیت RNA استخراج شده با تهیه طیف جذبی مولکول با استفاده از اسپکتروفوتومتر نانودراپ و اندازه گیری نسبت های جذبی 260/280 و 260/230 ارزیابی شد.

یافته ها

میانگین وزن هیپوکمپ های جدا شده 1/2±60/2 میلی گرم بود. میانگین نسبت جذبی 260/280 برابر با 0/02 ± 1/88 و میانگین نسبت جذبی 260/230 برابر با 0/02 ± 1/9 بود. الکتروفورز ژل آگارز نشان داد که RNA های ریبوزومی 28s و 18s وجود داشته و RNA استخراج شده کیفیت خوبی دارد. همچنین میانگین غلظت RNA کل استخراج شده از نمونه ها 608 نانوگرم در میکرولیتر بود.

 نتیجه گیری

نتایج نشان دادند که با استفاده از روشی ارزان قیمت، امکان استخراج مولکول های RNA با کیفیت بالا از بافت مغز امکان پذیر است. از این رو پروتکل ارایه شده در این مطالعه به محققین نوروبیولوژی مولکولی توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
152 تا 157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120057 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!