مکون الدیمومه فی «عزداران بیل» لغلامحسین ساعدی و«ابن الفقیر» لمولود فرعون وفقا لنظریه جیرار جینیت السردانیه

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

إن عنصر الزمن هو امر بالغ الاهمیه فی تحویل حادثه إلی قصه، وطریقه تبلور الزمن فی السرد هی إحدی اهم القضایا التی اثیرت فی النظریات البنیویه ولها تاریخ طویل بین المفکرین والمنظرین. إن لعنصر الزمن من بین عناصر السرد، فی قصتی "عزاداران بیل" و"ابن الفقیر" دورا بالغ الاهمیه، ودراسه هذا العنصر فی القصتین المذکورتین تجعلهما اکثر اهمیه من ای وقت مضی. والنظریه الاکثر اکتمالا لعنصر الزمن فی القصه هی نظریه جیرار جینیت. ومن وجهه نظر جینیت، یتشکل الزمن السردی علی ثلاثه مکونات هی النظام الذی یتضمن علی النظم والدیمومه والتواتر. تشیر الدیمومه، مثل تحدید معدل البطء والسرعه، إلی الاحداث او وظایف القصه التی یمکن توسیعها او حذفها. ولقد تصدی هذا البحث، علی المنهج الوصفی-التحلیلی واستنادا إلی المدرسه الامریکیه فی الادب المقارن، لدراسه مکون الدیمومه فی قصتی "عزاداران بیل" و"ابن الفقیر". واظهرت نتایج البحث ان سرعه زمن قصه عزاداران بیل ثابته واستفاد المولف اکثر من مکون المشهد المسرحی وان سرعه زمن قصه ابن الفقیر بطییه ولدیها تسارع سلبی واستفاد المولف اکثر من الوصف.

زبان:
عربی
صفحات:
41 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120577 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.