اندازه گیری سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به زگیل پوستی و مقایسه آن با گروه شاهد سالم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ویروس پاپیلومای انسانی عامل ایجاد زگیل پوستی هستند. روی (Zinc) در درمان بیماری های پوستی و سیستمیک مختلفی به کار برده شده است و به تازگی نقش موثر روی در درمان زگیل های پوستی مطرح شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی سطوح سرمی روی در بیماران مبتلا به زگیل پوستی در مقایسه با افراد سالم انجام شد.

روش بررسی

مطالعه حاضر به صورت مورد-شاهدی بر روی بیماران مراجعه کننده برای درمان زگیل های پوستی به درمانگاه پوست بیمارستان آموزشی و درمانی بوعلی سینا شهرستان ساری و بیمارستان رازی شهرستان قایم شهر از اردیبهشت تا اسفند 1396 انجام شد. سطح سرمی روی با استفاده از دستگاه طیف سنج جذب اتمی اندازه گیری و شدت بیماری در هر دو گروه بررسی شد.

یافته ها

 در این مطالعه میانگین سنی بیماران در گروه مورد 9/33±26/40 سال و در گروه شاهد 7/35±28/32 سال بود. میانگین میزان روی بیماران مبتلا به زگیل پوستی 82 و گروه شاهد mg/dl 85/65 گزارش شد. میانگین تعداد زگیل بیماران 6/33±5/09 بود. بیشترین فراوانی محل ضایعات مربوط به دست ها و کمترین فراوانی مربوط به صورت بود. بین سن، جنس و شدت بیماری با سطح سرمی روی ارتباط معناداری مشاهده نشد. سطح سرمی روی با مدت زمان ابتلا به زگیل ارتباط معناداری داشت (0/043=p).

نتیجه گیری

 سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به زگیل پوستی نسبت به افراد سالم کمتر بود، اما این اختلاف معنادار نبود. سطح سرمی روی و مدت زمان ابتلا به زگیل ارتباط داشتند. در بیماران با دوره بیماری طولانی تر، سطح سرمی روی پایین تر بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121193 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.