ارتباط صلاحیت پرستاری با تفکر انتقادی پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه توجه به صلاحیت پرستاران اهمیت بیشتری یافته است و به نظر می رسد صلاحیت پرستاری می تواند با عوامل مختلفی همچون توانایی تفکر انتقادی شخص مرتبط باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط صلاحیت با تفکر انتقادی پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

روش بررسی

مطالعه مقطعی حاضر از نوع همبستگی توصیفی بوده که در سال 1398 انجام شد. نمونه های این پژوهش 170 پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که به روش طبقه ای متناسب وارد مطالعه شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های صلاحیت پرستاران (CIRN) و تفکر انتقادی Ricketts استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین نمره کل صلاحیت پرستاران 04/16 ± 74/169 (از 220) بود که بر اساس نمره دهی ابزار، در حد صلاحیت پرستاری بالا تلقی می شود. نمره کل تفکر انتقادی پرستاران 27/12 ± 75/124 (از 165) بود که بیانگر تفکر انتقادی بالا در پرستاران شرکت کننده در مطالعه است. بین نمره کل صلاحیت پرستاری و تفکر انتقادی، همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد (0001/0;<p< span=""></p<> 64/0r:). بین هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی با صلاحیت پرستاری ارتباط معنی داری وجود نداشت اما تفکر انتقادی پرستاران شاغل در بخش های ویژه به گونه ای معنی دار بیش از پرستاران شاغل در بخش های عمومی بود (0/008=P).

نتیجه گیری کلی

پرستاران با توانایی بهتر تفکر انتقادی، صلاحیت پرستاری بهتری دارند و می توانند به صورت مستقل و موثر مراقبت پرستاری مناسبی را ارایه دهند. تقویت تفکر انتقادی پرستاران می تواند به ارتقای صلاحیت پرستاری آن ها کمک کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122483 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.