اثربخشی معنادرمانی فرانکل به شیوه گروهی بر تاب آوری، افسردگی و کیفیت زندگی سالمندان

پیام:
چکیده:
مقدمه

سالمندی فرایندی زیستی است که با تغییرات فراوانی در بستر فردی و خانوادگی همراه بوده و چالش های متعددی را برای افراد به وجود می آورد. این مطالعه با هدف اثربخشی معنادرمانی فرانکل به شیوه گروهی بر تاب آوری، افسردگی و کیفیت زندگی در سالمندان انجام گرفت.

روش

مطالعه حاضر از نظر هدف بنیادی و از لحاظ ماهیت، اجرا و نحوه جمع آوری اطلاعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه زنان و مردان سالمند ساکن در مراکز نگهداری سالمندان شهر کرج بود. نمونه مورد مطالعه نیز تعداد 30 از میان افراد حاضر در مراکز فوق بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون،  پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت در دو مقطع پیش و پس آزمون گردآوری شده و با استفاده از روش های توصیفی (میانگین و انحراف استاندار) و استنباطی (تحلیل کواریانس چند متغیره) تجریه و تحلیل گردید.

یافته ها

 نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دهنده آن بود که معنادرمانی گروهی اثرات مثبت و معنی داری بر تاب آوری سالمندان داشته (05/0 >P) و موجب کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی افراد حاضر در گروه آزمایش در مراحل پس آزمون گردیده است (05/0 >P).

نتیجه گیری

 با استفاده از روش های گروهی، در دسترس و مبتنی بر شواهدی همچون معنادرمانی می توان در راستای افزایش کیفیت زندگی سالمندان اقدام نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2124775 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.