بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کاربران کامپیوتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان با روش ROSA و پرسشنامه CMDQ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از تبعات شایع شرایط نامناسب کار با کامپیوتر اختلالات اسکلتی- عضلانی است. کارمندان از جمله گروه های شغلی هستند که ساعات زیادی از زمان کاری خود را صرف کار با کامپیوتر می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کاربران کامپیوتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان و تاثیر آن بر فعالیت های روزمره آنان انجام شده است.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی - تحلیلی با استفاده از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از میان جامعه آماری 500 نفری کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان نمونه ای 217 نفری که دارای حداقل 1 سال سابقه کار و حداقل 3 ساعت در روز در محل کار با کامپیوتر سروکار داشتند ، انتخاب شدند. به منظورتعیین میزان درد و ناراحتی و تاثیر آن بر فعالیت های روزمره کارکنان از پرسشنامه کرنل و سپس با هدف ارزیابی ارگونومیک میزان تنش اداری کاربران از روش ROSA استفاده گردید. نتایج با استفاده از آزمون کای دوو نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

میزان درد و ناراحتی و تاثیر درد بر فعالیت های روزمره در اندام های مختلف کاربران کامپیوتر بر اساس سن، و سابقه کاری دارای تفاوت معنی داری بود.(P< 0.05) و همچنین بین امتیاز نهایی ROSA و متغیرهای سن، و سابقه کار ارتباط معنا داری وجود داشت(P< 0.05). نتایج ارزیابی ROSA نشان داد 9/53 درصد افراد در سطح ریسک متوسط به بالا قرار داشتند.

نتیجه گیری

استفاده از روش ROSA برای ارزیابی عوامل خطرزای کار اداری مناسب بوده و از طریق این روش می توان کاستی های موجود در ایستگاه های کاری را شناسایی نموده و از طریق طراحی و اجرای برنامه های آموزشی توام با مداخلات ارگونومیک در جهت رفع نواقص اقدام نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
563 -569
لینک کوتاه:
magiran.com/p2125205 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.